Informacje

26.01.2023

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są gminy, powiaty, województwa. Samorządy mogą złożyć maksymalnie dziesięć wniosków w limicie dofinansowania nieprzekraczającym 3,5 mln zł dla każdego z nich. Dofinansowanie wyniesie maksymalnie 98 proc. wartości inwestycji, a minimalny wkład własny – 2 procent. Wnioski będą rozpatrywane według kategorii wartości dofinansowania w limitach: do 150 tys. zł do 200 tys. zł i do 3,5 mln zł. Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, jednak za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami.

W związku z tym informujemy właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu limanowskiego o możliwości składania wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ww. ustawy, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Do wniosku należy dołączyć:

– dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
– decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
– oświadczenia wynikające z regulaminu Programu

w przypadku przedsiębiorcy:
– wszystkich zaświadczeń / oświadczeń o pomocy de minimis, również zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jaką otrzymał w ciągu roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w okresie dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
– pozostałych informacji na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

Wnioski, zgodnie ze wzorem załączonym poniżej, można składać w formie pisemnej do dnia 31.01.2023 roku godz. 1500 w Starostwie Powiatowym w Limanowej – dziennik podawczy (ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa). Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 18 33 37 863.

Niezbędne informacje dotyczące programu znajdują się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dokumenty do pobrania:
Wniosek
Oświadczenia