Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie limanowskim – przegląd
Sytuacja na lokalnym rynku pracy ulega stopniowej poprawie, co potwierdzają najnowsze dane za kwiecień 2024 roku. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejsza się zarówno w skali miesiąca, jak i roku, co może świadczyć o stabilizacji gospodarczej w regionie.
  1. Spadek liczby bezrobotnych do 3378 osób w kwietniu 2024 r.
  2. Wzrost zatrudnienia niesubsydiowanego – większość z 310 osób podjęła pracę na własną rękę.
  3. Aktywne wsparcie skierowane przede wszystkim do osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
  4. Wprowadzenie różnorodnych form aktywizacji zawodowej, w tym staży i szkoleń, z których skorzystało łącznie 231 osób.

W kwietniu zanotowano znaczną aktywność w rejestracji nowych bezrobotnych, jednak większość z nich to osoby, które już wcześniej korzystały z pomocy urzędów pracy. Pomimo to, liczba osób wyłączonych z ewidencji przekroczyła liczbę nowo zarejestrowanych, co jest pozytywnym sygnałem na drodze do zmniejszenia bezrobocia.

Wśród osób, które znalazły zatrudnienie, dominują te, które podjęły pracę niesubsydiowaną. To oznacza, że rynek pracy zaczyna generować stabilne miejsca pracy bez potrzeby dodatkowego wsparcia finansowego. Z drugiej strony, urząd pracy nadal oferuje różnorodne formy wsparcia dla osób, które szczególnie trudno znajdują zatrudnienie, w tym dla osób powyżej 50. roku życia czy osób długotrwale bezrobotnych.

Z danych za kwiecień wynika, że stopa bezrobocia w naszym regionie systematycznie spada, co jest wynikiem zarówno sezonowego wzrostu liczby miejsc pracy, jak i efektywnego działania programów aktywizacyjnych. Również wskaźniki dla województwa i kraju prezentują podobną tendencję.

W kontekście wsparcia skierowanego na aktywizację zawodową, warto zauważyć, że wiele osób skorzystało z szansy na zdobycie nowych umiejętności lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. To pokazuje, że elastyczne podejście do problemu bezrobocia, dostosowane do indywidualnych potrzeb i rynkowych realiów, przynosi wymierne efekty.

Zachęcające jest także to, że mimo trudności ekonomicznych, lokalny rynek pracy stopniowo się stabilizuje, co daje nadzieję na dalsze pozytywne zmiany w najbliższej przyszłości. To dowód na to, że skoordynowane działania na różnych szczeblach mogą realnie wpłynąć na poprawę sytuacji ekonomicznej wielu osób.


Wg inf z: Powiat Limanowski