Po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranej w dniu 25.08.2020r. z wodociągu wiejskiego Pasierbiec Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:

– jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym i fizycznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenia w wodzie dopuszczalnych wartości: mikrobiologicznych – liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody oraz fizycznych – mętność.

W dniu 27.08.2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 26/NHK/2020 o zakazie użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Pasierbiec do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).