Informacje

28.08.2020

Po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranej w dniu 25.08.2020r. z wodociągu wiejskiego Rupniów II Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:

– jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenia w wodzie dopuszczalnych wartości: mikrobiologicznych – liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody.

W dniu 27.08.2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 25/NHK/2020 o zakazie użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Rupniów II do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).