informacja

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONEJ DO PRZEKAZANIA W DRODZE DAROWIZNY W TRYBIE USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Starosta Powiatu Limanowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny na rzecz Gorczańskiego Parku Narodowego.

Uwaga!

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9, a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu. Starosta Limanowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje wykaz Wojewodzie Małopolskiemu, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.