znak wykrzykniku - informacja: Rzecznik Praw Pacjenta o "alternatywnych" metodach walki z koronawirusem

Zarząd Powiatu Limanowskiego o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na wynajem powierzchni znajdującej się w budynku krytej pływalni położonym w Limanowej, obręb 7 przy ul. Z. Augusta 37.

Przedmiotem przetargu ustnego jest wynajem 4 m2 powierzchni części holu pod cymbergaj.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem wyżej wymienionej powierzchni wynosi 100,00 zł netto za 1 m2. Minimalne postąpienie 0,10 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego budynek leży w terenie oznaczonym symbolem P/U1kz tj. teren działalności produkcyjno – usługowej oraz obsługi technicznej i gospodarczej, na których nie dopuszcza się usług handlu, za wyjątkiem możliwości wybudowania lub wydzielenia w budynku produkcyjnym pomieszczenia sklepowego związanego wyłącznie z wyrobami danego zakładu produkcyjnego w tym także częściowo położonych w strefie ochrony konserwatorskiej, częściowo w terenach zadrzewionych oraz w niewielkiej części w terenach zieleni urządzonej, zieleńców, skwerów.

TERMIN przetargu ustala się na dzień 25 września 2020 r. godz. 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 (bud „B” – II piętro pokój 204b).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości dwumiesięcznej minimalnej stawki czynszu najmu w kwocie – 800,00 zł na konto Starostwa Powiatowego w Limanowej: Bank Spółdzielczy w Limanowej
Nr rachunku: 57 -8804-0000–0000–0012–2353–0013.

Wadium winno być uiszczone przelewem do dnia 22 września 2020 r.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego

Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wydane w terminie 3 miesięcy przed datą przetargu. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub oryginalne pełnomocnictwo notarialnie poświadczone na przystąpienie współmałżonka do przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium przepada na rzecz Wynajmującego, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 7-miu dni od daty powiadomienia go na piśmie o wyniku przetargu.

Okres najmu pomieszczeń wynosi do 10 lat od dnia podpisania umowy.

Termin zagospodarowania nieruchomości ustala się na okres do 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu wyniku przetargu.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje o przedmiocie najmu, regulamin przetargu, z którym wszyscy przystępujący do przetargu winni się szczegółowo zapoznać oraz projekt umowy najmu można odebrać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Limanowej przy ul. J. Marka 9, budynek „C”, II piętro pokój 203 – ponadto informacje są udzielane pod numerem tel. (18) 3337-919 oraz można je znaleźć na stronie internetowej www.powiat.limanowa.pl.