Logo Urzędu Pracy w Limanowej

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, opublikowana w Dz.U. 2020, z dnia 17 kwietnia 2020r. poz. 695 wprowadziła szereg zmian dotyczących wsparcia dla przedsiębiorców, udzielanych przez Starostę Limanowskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej.

Wprowadzone zmiany obowiązują również przedsiębiorców, którzy złożyli wnioskii zawarli umowy ze Starostą przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

 1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników (Art. 15zzb ustawy),
 • przysługuje od miesiąca, w którym złożony został wniosek o udzielenie wsparcia , a nie jak do tej pory od dnia złożenia wniosku.
 • przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania, a nie jak do tej pory również po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.
 1. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (Art. 15zzc) dla

przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników,

 • przysługuje na okres nie dłuższy niż 3 miesiące przypadające od miesiąca, w którym złożony został wniosek o udzielenie wsparcia , a nie jak do tej pory od dnia złożenia wniosku.
 1. Jednorazowa pożyczka z Funduszu Pracy, na pokrycie ksztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy ( 15zzd ustawy).
 • we wniosku o pożyczkę nie podaje się stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020r.
 • o pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają
  i nigdy nie zatrudniali
  pracowników.
 • pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia,
 • odstąpiono od wymogu utrzymania zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.
 • przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych
 1. Wsparcie dla organizacji pozarządowych ( 15zze ustawy) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.
 • przysługuje na okres nie dłuższy niż 3 miesiące przypadające od miesiąca, w którym złożony został wniosek o udzielenie wsparcia , a nie jak do tej pory od dnia złożenia wniosku.
 • Organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania, a nie jak do tej pory również po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

Nadal w przypadku usług i instrumentów rynku pracy oraz innych form wsparcia realizowanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy
, w zakresie niezbędnym do niwelowania i ograniczenia negatywnych skutków COVID-19, starosta na wniosek strony lub za jej zgodą, w drodze aneksu do zawartej umowy, może zmienić jej warunki, w tym w szczególności wydłużyć termin na jej realizację lub przesunąć termin na realizację zobowiązań z niej wynikających.

Aktualnie Powiatowy Urząd Pracy prowadzi nabór na wszystkie programy pomocowe, określone w ustawie tj. pożyczki i dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników.

Szczegóły dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców oraz niezbędne druki zamieszczone są na stronie www.limanowa.praca.gov.pl w zakładce Dla pracodawców i przedsiębiorców „Tarcza antykryzysowa COVID 19”

Obsługa i szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzdzie Pracy
w Limanowej pod nr telefonu: 18/3337916 (pożyczki), 18/3337862 (dofinansowania) 18/3375 850 (sekretariat)