O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZANA DOLNA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Mszana Dolna:

Uchwały Nr XLVI/591/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna

i przystąpieniu do sporządzania studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzania studium i prognozy oddziaływania na środowisko

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2018 roku.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Mszana Dolna.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek (nazwa sołectwa oraz nr ewidencyjny działki). Uprzejmie prosimy o dołączenie do wniosku mapki, na której zaznaczona jest nieruchomość (lub jej część), której dotyczy wniosek.

Pobierz :

wniosek format doc

wniosek format pdf

ogłoszenie

Wójt Gminy Mszana Dolna Bolesław Żaba

autor publikacji: Urząd Gminy Mszana Dolna