18 września br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyła się XIV Sesja Rady Powiatu Limanowskiego. Na sesji obecna była Poseł na Sejm RP Urszula Nowogórska.

Po otwarciu obrad, przyjęciu protokołu z XIII Sesji Rady Powiatu i wysłuchaniu sprawozdania Starosty Limanowskiego z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, głos zabrała Urszula Nowogórska Poseł na Sejm RP. W swoim wystąpieniu Pani Poseł m.in. złożyła podziękowania dla Zarządu i całej Rady Powiatu za aktywna pracę i zaangażowanie w walce z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa.

 

W kolejnych punktach Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Limanowskiego, w której mieszczą się umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy 2020, oraz uchwałę w sprawie planowanych zmian w budżecie, które przestawiła Skarbnik Powiatu Elżbieta Nastałek.

Następnie Radni zapoznali się m.in z z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku Szpitala Powiatowego, przedłożonej Zarządowi przez Dyrektora Szpitala.

W dalszej kolejności Radni podjęli uchwały w sprawie:

  • przyjęcia do realizacji zadania publicznego w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”, którą przestawił Paweł Tokarczyk kierownik Biura ds. pozyskiwania środków zewnętrznych. W ramach projektu planowana jest poprawa bezpieczeństwa wokół 2 przejść dla pieszych na drogach powiatowych. Przejście numer 1 – Zbludza (przed szkołą podstawową), przejście numer 2Stara Wieś (przed szkołą podstawową). Zostanie zmodernizowane m.in. oznakowanie poziome i pionowe. Wykonane zostanie oświetlenie przejścia nad drogą, montaż paneli fotowoltaicznych, turbiny wiatrowej, akumulatorów, pulsującego znaku aktywnego D6. Dodatkowo będzie zamontowane oświetlenie ledowe i czujniki ruchu, a w okolicy przejść planowany jest montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo – radarów z wyświetlaczami prędkości i komunikatorami DZIĘKUJĘ/ ZWOLNIJ. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 100 000,00 zł. Poziom dofinansowania projektu wynosi 80%.
  • wyrażenia zgody jednostkom organizacyjnym powiatu limanowskiego na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy, omówioną przez Dyrektora Wydziału Gospodarowania Nieruchomości Łukasza Szydełko.

Jednym z ostatnich punktów porządku obrad było zapoznanie się Radnych ze sprawozdaniem z działań podejmowanych w roku 2019 przez Kierowników Nadzorów Wodnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W tym punkcie Przewodnicząca Rady Ewa Filipiak poinformowała obecnych, że zaprosiła na obecną Sesje kierowników poszczególnych Zlewni w celu możliwości dyskusji na temat cieków wodnych przebiegających przez teren Powiatu Limanowskiego. W odpowiedzi na zaproszenie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie poinformowało o braku możliwości osobistego udziału w obradach Sesji, ze względu na zasadny bezpieczeństwa przyjęte w Zarządzie Zlewni w Nowym Sączu. Przewodnicząca zaproponowała Radnym aby przedłożyli na jej ręce swoje zapytania, które bezpośrednio w formie pisemnej przekaże do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a następnie na kolejnej Sesji przedłoży Radzie odpowiedzi.

Na koniec Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z kontroli Komisji Rewizyjnej za okres od 1 grudnia 2019 r. do 30 czerwca 2020 oraz z informacją o wynikach analizy oświadczeń majątkowych. XIV Sesję Rady Powiatu Limanowskiego zakończyły zapytania i interpelacja Radnych.