znak wykrzykniku - informacja: Rzecznik Praw Pacjenta o "alternatywnych" metodach walki z koronawirusem

Starosta Limanowski ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – młodszy referent w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Limanowej

Data ogłoszenia 2020-06-25
Forma zatrudnienia Umowa o pracę
Status naboru W toku
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie średnie techniczne o kierunku: architektura, budownictwo lub ochrona środowiska,
 1. znajomość przepisów obowiązujących dla administracji architektoniczno-budowlanej, w tym z zakresu postępowania administracyjnego, w szczególności kodeksu postępowania administracyjnego, prawa budowlanego w tym rozporządzeń dot. warunków technicznych, samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 2. znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska, planowania przestrzennego oraz bezpieczeństwa pożarowego,
 3. ogólna znajomość przepisów z zakresu prawa wodnego, geologicznego, dróg publicznych oraz kolei,
 4. umiejętność stosowania w praktyce prawa z wyżej wymienionych dziedzin,
 5. znajomość ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych a także z zakresu dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych,
 6. umiejętność pracy na komputerze.

Wymagania dodatkowo punktowane:

 1. umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia,
 2. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 3. odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 4. staż pracy w administracji publicznej, potwierdzony kserokopiami świadectw pracy
  lub innych dokumentów,
 5. doświadczenie zawodowe związane z odpowiednim wykształceniem,
 6. uprawnienia budowlane w odniesieniu do kierunku budownictwa /pożądane budownictwa lądowe/.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, w tym w szczególności: wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę, rozpatrywanie zgłoszeń, wydawanie zaświadczeń,
 2. realizacja zadań wchodzących w zakres właściwości wydziału.

– szczegółowy zakres zadań określa zakres czynności do w/w stanowiska.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

Praca na pełny etat, w budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej. Budynek jest wyposażony w windę oraz w bezpieczne warunki na stanowisku pracy. Praca w pomieszczeniach biurowych, z obsługą komputera i urządzeń biurowych. Praca ma charakter indywidualny, wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi. Pracownik wykonuje zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w maju 2020 r. przekroczył 6%.

Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z adresem do korespondencji i numerem telefonu kontaktowego, opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (list motywacyjny, CV),
 2. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, ewentualny staż pracy i kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska (kserokopie),
 3. świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy,
 4. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i skarbowe /wzór/,
 6. informacja dot. przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji /wzór/.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonej kopercie z imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, którą należy umieścić w drugiej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Budownictwa i Architektury w Starostwie Powiatowym w Limanowej ” w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, w godzinach pracy urzędu do dnia 6 lipca br.

Nie dopuszcza się możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych droga elektroniczną.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po przeprowadzeniu z kandydatami rozmów kwalifikacyjnych.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Z osobami, które nie zostaną zakwalifikowane do postępowania konkursowego nie będzie prowadzona korespondencja.

Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest Pani Małgorzata Setlak – podinspektor w Wydziale Organizacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Limanowej, tel. (18) 33-37-894.

Jednocześnie informujemy, iż kandydat wybrany w drodze konkursu zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

Uprzejmie informujemy, że nie będziemy zwracać nadesłanych ofert.

Załączniki można pobrać tutaj:

https://bip.malopolska.pl/splimanowa,a,1783523,konkurs-na-wolne-stanowisko-urzednicze-mlodszy-referent-w-wydziale-budownictwa-i-architektury-staros.html