Tarcza antykryzysowa

Na podstawie art. 15 zzb ust.10, art. 15zzc ust. 8, art. zzd ust.2, art. 15 zzda ust.2, art. 15 zze ust. 9 i art. zze2 ust.10 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.), działając na podstawie pełnomocnictwa Starosty Limanowskiego, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej

o g ł a s z a n a b ó r w n i o s k ó w o:

  • pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
  • pożyczkę dla organizacji pozarządowej lub podmiotu o którym mowa w art. 3 ust.3
    ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej,
  • dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników, oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne,
  • dofinansowanie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
  • dofinansowanie organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne.
  • dofinansowanie kościelnej osobie prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz jej jednostce organizacyjnej części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne.

Nabory wniosków prowadzone są od 24 czerwca 2020 r. w sposób ciągły, aż do czasu ogłoszenia ich zakończenia przez dyrektora Urzędu Pracy.

Wnioski należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy praca.gov.pl.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się składanie wniosków w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub poprzez złożenie ich na dzienniku podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej (pok. 320, III p.) lub w LPIK w Mszanie Dolnej przy ul. Starowiejskiej 4.

Druki wniosków oraz szczegóły dotyczące zasad udzielania pożyczek i ich umarzania oraz zasad dofinansowania dostępne są na stronie www.limanowa.praca.gov.pl w zakładce „Tarcza antykryzysowa „.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 18/33 37 916 i 18/33 37 884 (pożyczki),
18/33 37 862 (dofinansowania) , 18/33 75 850 (sekretariat – centrala)