Informacja, logo

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe do składu komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych”.

Członkami komisji konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych” mogą być osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. Reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje (podmioty) biorące udział w danym otwartym konkursie ofert.
  2. Są obywatelami polskimi i korzystają z pełni praw publicznych.
  3. Nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

Zadaniem komisji jest ocena formalna i merytoryczna ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Zgłoszenia należy przesłać lub złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowianin in">Limanowa w terminie do 11.05.2020r.

Udział w posiedzeniach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji konkursowej nie przysługuje zwrot poniesionych z tego tytułu kosztów.

Formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 434/20Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. :

OGŁOSZENIE-nabór do komisji konkursowej

OGŁOSZENIE-nabór do komisji konkursowej PDF