Informujemy, że obrady L Sesji Rady Gminy Dobra odbędą się 17 października 2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Dobra.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad L Sesji Rady Gminy Dobra.
  2. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad Sesji.
  3. Wystąpienie zaproszonych gości.
  4. Informacja Wójta Gminy Dobra o działaniach między sesyjnych.
  5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej, zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2018; przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”; określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobra na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych w 2019 roku; nieodpłatnego nabycia przez Gminę Dobra nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Półrzeczki z przeznaczeniem pod drogę wewnętrznąw miejscowości Półrzeczki.
  6. Zatwierdzenie Protokołu Nr XLIX/18 z obrad XLIX Sesji Rady Gminy Dobra z dnia 25 września 2018 r.
  7. Interpelacje i zapytania Radnych Rady Gminy Dobra.
  8. Odpowiedzi na interpelacje.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad L Sesji Rady Gminy Dobra.
autor publikacji: UG Dobra