Od poniedziałku, 3 września b.r., można składać wnioski o stypendia socjalne. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, szczególnie gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie (zaświadczenie z urzędu pracy), niepełnosprawność (aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), ciężka lub długotrwała choroba (zaświadczenie lekarza specjalisty), a jej łączny dochód na osobę w rodzinie (dochód wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe) nie przekracza kwoty 514,00 zł netto.

Wnioskodawcą dla uczniów niepełnoletnich są rodzice lub prawni opiekunowie natomiast uczeń pełnoletni jest sam dla siebie wnioskodawcą. Wnioski przyjmowane będą przez ZEAS w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Mszana Dolna.

Wypełnione wnioski należy składać wraz z wymaganymi załącznikami:

  • zaświadczenie o wysokości dochodów netto z m-ca poprzedzającego składanie wniosku tj. sierpień 2018,
  • nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie ha przeliczeniowych w gospodarstwie rolnym za rok 2018, dowód ubezpieczenia w KRUS,
  • decyzję, zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości zasiłku rodzinnego,
  • potwierdzenie właściwego Urzędu Pracy o rejestracji bezrobotnych i o pobieranym zasiłku,
  • oświadczenie o deklarowanych dochodach, w przypadku podlegania zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu, potwierdzone zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego ryczałtu lub karty podatkowej za odpowiedni rok kalendarzowy,
  • oświadczenie o dochodach, w przypadku osiągania dochodu nie podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, potwierdzone odpowiednimi dokumentami,
  • w przypadku pobieranych alimentów - wyrok w sprawie o alimenty lub zaświadczenie komornika, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowód wpłaty.
Uwaga! Każdy wniosek musi być zaopiniowany przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń ubiegający się o stypendium. Wnioski o stypendia socjalne nie dotyczą dzieci z klas "0" oraz studentów.

Wnioski o stypendia socjalne składać można do 17 września, natomiast słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych mogą je składać do dnia 15 października br.

Druki wniosków dla osób ubiegających się o stypendium socjalne wydawane są w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół, punkcie obsługi Urzędu Gminy lub można je pobrać TUTAJ (doc) i TUTAJ (PDF).

Autor publikacji: Urząd Gminy Mszana Dolna