Nieruchomości w powiecie limanowskim do przekazania w drodze darowizny
W Powiecie Limanowskim opublikowano wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do przekazania w drodze darowizny. Starosta Limanowski udostępnił szczegółowe informacje dotyczące działek zlokalizowanych w Gminie Dobra, które mają zostać przekazane na rzecz gminy.
  1. Starosta Limanowski opublikował wykaz nieruchomości przeznaczonych do darowizny.
  2. Działki znajdują się w Gminie Dobra i obejmują tereny dróg publicznych oraz linię kolejową.
  3. Przekazanie nieruchomości ma na celu realizację zadań związanych z gminnymi drogami.
  4. Termin zgłoszenia wniosków przez osoby uprawnione upływa 19 lipca 2024 r.

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Starosta Limanowski ogłosił wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, które mają zostać przekazane w drodze darowizny na rzecz Gminy Dobra. Działki ewidencyjne nr 1024/5, 1024/7, 1024/8 oraz 1024/9, które znajdują się w Dobrej, zostały wyznaczone do przekazania.

Wszystkie wymienione działki są obecnie w użytkowaniu wieczystym Gminy Dobra. Działki te mają różne powierzchnie: 0,0158 ha, 0,0203 ha, 0,0055 ha oraz 0,0400 ha. Są one położone wzdłuż drogi publicznej i mają nieregularne kształty, co wiąże się z ich przeznaczeniem na potrzeby komunikacyjne.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Dobra oraz uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego, działki te są przeznaczone na tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej oraz teren zamknięty, przez który przebiega linia kolejowa.

Przekazanie nieruchomości ma na celu realizację zadań własnych Gminy Dobra, w szczególności zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gminnych dróg i organizacji ruchu drogowego. Starosta Limanowski uzyskał zgodę Wojewody Małopolskiego na dokonanie darowizny na mocy zarządzenia z 24 maja 2024 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą składać swoje wnioski do 19 lipca 2024 r.

Nie przewidziano żadnych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy dla tych nieruchomości, a także nie ma określonego terminu ich zagospodarowania.

Wszystkie osoby zainteresowane szczegółami przekazania nieruchomości mogą zapoznać się z pełnym wykazem opublikowanym przez Starostę Limanowskiego.


Opierając się na: Powiat Limanowski