W Gminie Dobra rusza nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w projekcie, umożliwiającym wymianę pieców i urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych.

Dane zawarte w ankiecie posłużą do oszacowania ilości osób zainteresowanych wymianą urządzenia grzewczego oraz przygotowania wniosku o dofinasowanie, nie gwarantują otrzymania dotacji.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić ankietę wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekcie dostępną w załączniku. Jest ona dokumentem wstępnym, świadczącym o chęci uczestnictwa w projekcie polegającym na wymianie starych, nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Dobra.

Możliwa jest wymiana wyłącznie pieca węglowego na kocioł na paliwo gazowe, biomasę lub pompę ciepła. Dofinansowanie na nowe urządzenie grzewcze udzielane do mocy wynikającej z oceny energetycznej na poziomie:

  1. 550,00 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
  2. 500,00 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
  3. 450,00 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
  4. 400,00 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie,
przy czym maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła:
  • nie więcej niż 8 000,00 zł/ kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego,
  • nie więcej niż 10 000,00 zł/ kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła, dla więcej niż jednego lokalu;
W przypadku konieczności modernizacji instalacji wewnętrznej dofinansowanie wyniesie:
  • maksymalnie do 6 000,00 zł w przypadku budynku jednorodzinnego,
  • do wielokrotności 6 000,00 zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80,00 zł/ m2 ogrzewanej powierzchni.
MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH W BUDYNKACH:

Przyjęto założenia, iż możliwe będzie udzielenie dofinansowania na poprawę efektywności energetycznej budynków, w których planowana będzie wymiana źródła ciepła. Zakres prac termomodernizacyjnych będzie wynikał z przeprowadzonej oceny energetycznej. Minimalny zakres prac będzie obejmować zadania polegające na wymianie stolarki okiennej, drzwiowej, dociepleniu stropu, dachu. Dofinansowanie będzie przeznaczone na zakup materiałów oraz prac budowlano montażowych związanych bezpośrednio z dociepleniem budynku. Nie stanowią kosztu kwalifikowanego prace dodatkowe, które nie wpływają na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze. Wykonane działania termomodernizacyjne powinny być dostosowane do obowiązujących norm i warunków technicznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Wsparcie prac termomodernizacyjnych ograniczone będzie do odbiorców końcowych u których zidentyfikowane zostały problemy związane z ubóstwem energetycznym rozumianym, jako trudna sytuacja materialna.

Przez trudną sytuację materialną rozumie się sytuację gdy:

• dla gospodarstwa jednoosobowego – dochód na osobę nie przekracza 200 % (2059,60 zł) najniższej emerytury określonej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

• dla gospodarstwa wieloosobowe – dochód na osobę nie przekracza 125 % (1 287,25 zł) najniższej emerytury na osobę zgodnie z zapisami ww. ustawy.

Zainteresowanych mieszkańców prosimy o wypełnienie ankiety, która ma charakter informacyjny. Wypełnienie jej jest wyrażeniem chęci przystąpienia do programu. Ankiety należy składać w Urzędzie Gminy Dobra w terminie do 28 września 2018 r. Wypełnioną ankietę można przekazać osobiście, pocztą tradycyjną na adres urzędu lub pocztą elektroniczną na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dotacja jest formą refundacji kosztów i przekazana zostanie po zrealizowaniu inwestycji na rachunek bankowy wskazany w umowie dotacji zawartej między Gminą Dobra a mieszkańcem, na podstawie dokumentów przedłożonych do rozliczenia. Wyłączeniu z dofinansowania podlegają projekty fizycznie ukończone przed dniem zwarcia umowy dotacji.

W ramach niniejszego programu wsparcie udzielane będzie na inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa gazowe, spalające biomasę, które spełniają wymagania klasy piątej (tzw. kotły piątej generacji) według normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymagania dotyczące ekoprojektu, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 1 października 2009r.

Dotychczasowe palenisko musi zostać całkowicie zlikwidowane, należy przedłożyć dokument potwierdzający trwałe usunięcie kotła.

Wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 o min 30 % w odniesieniu do istniejącej instalacji.

Weryfikacja energochłonności budynków będzie następowała w oparciu o przeprowadzone oceny energetyczne zgodnie z zakresem przyjętym przez Instytucję Zarządzającą RPO WM. W oparciu o wyniki audytu energetycznego mieszkańcy będą ostatecznie podejmowali decyzję o uczestnictwie w projekcie (przede wszystkim po uzyskaniu informacji o zakresie prac termomodernizacyjnych do jakich będą zobowiązani).

Budynki dla których poprawa efektywności energetycznej jako warunek dostępowy do projektu nie będzie spełniony, będą musiały mieć przeprowadzone prace termomodernizacyjne w okresie realizacji projektu. Zobowiązanie mieszkańca w zawieranej umowie dotacji do spełnienia w/w wymogu będzie warunkowało wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania budynku.

Spotkanie informacyjne dot. projektu odbędzie się 10 września 2018 o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy w Dobrej

autor publikacji: Urząd gminy Dobra