Informujemy, że obrady XLIX Sesji Rady Gminy Dobra odbędą się 25 września 2018 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Dobra.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XLIX Sesji Rady Gminy Dobra.
 2. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad Sesji.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Wójta Gminy Dobra o działaniach między sesyjnych.
 5. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2018 r. oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:zmiany wieloletniej prognozy finansowej; zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2018; regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Dobra; zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra; przyjęcia rezolucji dotyczącej planowanej „Budowy linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacją istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz”.
 7. Zatwierdzenie Protokołu Nr XLV/18 z obrad XLV Sesji Rady Gminy Dobra z dnia 19 czerwca 2018 r., Protokołu Nr XLVI/18 z obrad XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Dobra z dnia 24 lipca 2018 r., Protokołu Nr XLVII/18 z obrad XLVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Dobra z dnia 02 sierpnia 2018 r., Protokołu Nr XLVIII/18 z obrad XLVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Dobra z dnia 28 sierpnia 2018 r.,
 8. Interpelacje i zapytania Radnych Rady Gminy Dobra.
 9. Odpowiedzi na interpelacje.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad XLIX Sesji Rady Gminy Dobra.
autor publikacji: UG Dobra