Znak zakaz użytkowania wody
Bezpieczeństwo / Informacje / Ogłoszenia / Zdrowie

22.09.2023

Znak zakaz użytkowania wody

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU LOKALNEGO POZ KRASNE LASOCICE, ZAOPATRUJĄCEGO BOR-MED Sp. z o.o. GABINET LEKARZA POZ KRASNE LASOCICE, KRASNE LASOCICE 192, 34-620 JODŁOWNIK – Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2023 R.

Po dokonaniu analizy wyników badań próbki wody z wodociągu lokalnego POZ Krasne Lasocice, zaopatrującego BOR-MED Gabinet Lekarza POZ Krasne Lasocice, Krasne Lasocice 192, 34-620 Jodłownik, pobranej w dniu 20 września 2023 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:
– jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenia w wodzie dopuszczalnych wartości parametrów tj.: liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody.
W dniu 21 września 2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 80/NHK/2023 o zakazie użytkowania wody z wodociągu lokalnego POZ Krasne Lasocice, zaopatrującego BOR-MED Gabinet Lekarza POZ Krasne Lasocice, Krasne Lasocice 192, 34-620 Jodłownik do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).