IKONKA INFORMACJI
Informacje

22.03.2023

IKONKA INFORMACJI

Zawiadomienie o wydaniu decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie miejscowości Łososina Górna, jednostka ewidencyjna gmina Limanowa, oznaczonej numerem działki 163, o pow. 1,22 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta oraz nie ma zbioru dokumentów albo innych dokumentów umożliwiających ustalenie osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe – poprzez zezwolenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. na założenie i przeprowadzenie na niej gazociągu średniego ciśnienia, w postaci rurociągu gazowego z rur PE100 RC SDR11 typ 2 dn63 PE, w ramach inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do punktów gazowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na dz. ew. nr 172/6, 172/2, 156/1, obręb ewid. Łososina Górna, jednostka ewid. gmina Limanowa”.
Strony mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji Starosty Limanowskiego, w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Limanowej, przy ul. Józefa Marka 9, budynek C, II piętro, pokój nr 224, w godzinach pracy urzędu, tj. pon. – pt. 730-1530.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem Starosty Limanowskiego, do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

ZAWIADOMIENIE