Informacje / Ogłoszenia

05.12.2022

Starosta Limanowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz.U. z 2022, poz. 2000 ze. zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Kasina Wielka gm. Mszana Dolna, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 10925 o powierzchni 0,01 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na wykonanie gazociągu średniego ciśnienia w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Kasinie Wielkiej na działce nr 6978, 6979”.

Zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, informacja o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym została zamieszczona w dniu 23 września 2022 r. na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mszana Dolna.

W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia w/w informacji nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, co skutkuje wszczęciem niniejszego postępowania.

Jednocześnie na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, uprzejmie zawiadamiam, że w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i całym zebranym materiałem dowodowym. Dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9 budynek C II piętro pokój nr 224 w godzinach w godzinach od 730 do 1530.

Powyższe zawiadomienie podlega wywieszeniu na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Niedźwiedź.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, ogłoszenie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od 28 listopada 2022 r.

Zawiadomienie (pdf.)