Informacje / Ogłoszenia

22.06.2022

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

1. Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.
2. Pomoc materialna będzie przyznana maksymalnie na okres 9 miesięcy, tj. od października do czerwca każdego roku studiów – w wysokości 2.000 zł, w zależności od okresu związania się ze Szpitalem po ukończeniu studiów, o którym mowa w ust. 4.
3. Pomoc materialna może być przyznana kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest studentem kształcącym się na kierunku lekarskim, w szczególności ostatniego i przedostatniego roku,
2) nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,
3) nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
4) zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w Szpitalu Powiatowym im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej.
4. Minimalny okres związania się ze Szpitalem Powiatowym im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej w zamian za pobieraną pomoc materialną będzie wynosił co najmniej czas odpowiadający łącznemu okresowi pobierania pomocy materialnej od Powiatu Limanowskiego , liczonemu pełnymi latami, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Staż podyplomowy nie jest wliczany do okresu odpracowania pobieranej pomocy materialnej.
6. Z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej występuje zainteresowany student, określając także wysokość wnioskowanej pomocy materialnej.
7. Wniosek na druku zawartym w załączniku Nr 1 do ogłoszenia oraz podpisaną informację o zasadach przetwarzania danych osobowych w procesie naboru, zawarcia i realizacji umowy w sprawie pomocy materialnej dla studentów kierunków lekarskich oraz o przysługujących w związku z tym prawach, stanowiącą załącznik Nr 2 do ogłoszenia – należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Limanowej lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie do 9 września 2022 roku.
8. Do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie z uczelni o statusie studenta.
2) zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed złożeniem wniosku,
3) oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów i nie powtarza roku.
9. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Zarząd Powiatu.
10. Przy wyborze przez Komisję do rekomendacji Zarządowi pierwszeństwo będą mieć wnioski:
1) studentów ostatniego i przedostatniego roku studiów,
2) o wyższej średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki przed złożeniem wniosku, a w przypadku wniosków o tej samej średniej ocen – brana będzie pod uwagę średnia za rok go poprzedzający,
3) w przypadku takiej samej średniej ocen za dwa lata studiów – studentów mających stałe miejsce zamieszkania na terenie powiatu limanowskiego .
11. O przyznaniu pomocy materialnej zdecyduje Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji – w terminie nie dłuższym niż do 23 września 2022 roku. Informacja zostanie przekazana kandydatom telefonicznie lub w formie pisemnej.
12. Udzielenie pomocy materialnej poprzedzi podpisanie ze studentem umowy, określającej w szczególności warunki: przyznania pomocy materialnej, zasady jej wypłaty, okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie jej wypłaty, okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej całości pomocy materialnej pobranej przez Studenta. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Student będzie zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Uchwała Zarządu Powiatu Limanowskiego o naborze wniosków

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3