Informacje

10.09.2021

Na podstawie §2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (j.t. Dz.U. 2018r. poz. 17), działając w imieniu Starosty Limanowskiego, ogłaszam trzeci nabór wniosków w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.
Nabór trwał będzie w dniach od 13.09.2021 r. do 17.09. 2021 r.

Środki finansowe pozostające w dyspozycji Urzędu to kwota 123 841,00 zł.

Pracodawcy mogą składać wnioski w ramach następujących priorytetów:
Priorytet awsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniająych cudzoziemców,
Priorytet bwsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadająych status przedsiębiorstaw społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej w MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej,
Priorytet cwsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
Priorytet dwsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej,
Priorytet e – wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
Priorytet f – wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych. Wnioski rozpatrywane będą zgodnie z wytycznymi określonymi na 2021 rok przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej Regulaminem przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w 2021 roku.

Preferowane będą wnioski pracodawców, którzy nie korzystali dotychczas ze środków KFS i które spełniają wymagania przynajmniej jednego z priorytetów wydatkowania środków rezerwy KFS w 2021 roku, określonych przez Radę Rynku Pracy. W przypadku nie zaangażowania w trakcie przeprowadzonego naboru wszystkich środków z rezerwy KFS na wnioski pracodawców, spełniające wymagane priorytety, przyjęte zostaną do realizacji również wnioski niespełniające wskazanych wyżej priorytetów wydatkowania środków KFS.

Szczegółowe informacje uzyskać można w PUP Limanow pod nr tel. 18/3337 874.

Wniosek KFS,

Informacja o naborze,

Regulamin przyznawania środków,

załączniki