Informacje

22.12.2020

W dniu 21 grudnia 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Limanowej, której kadencja upłynie w dniu 23 listopada 2024 r. Posiedzenie rozpoczął Starosta Limanowski – Pan Mieczysław Uryga, który wręczył akty powołań nowym członkom Rady.

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Limanowej zostali powołani:

reprezentant terenowych struktur organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;

Pan Mieczysław Gomółka – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

reprezentanci terenowych struktur organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;

Pan Tadeusz Witecki – przedstawiciel Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Oddział Terenowy w Limanowej

Pan Marian Pałka – przedstawiciel Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej

Pan Józef Kurek – przedstawiciel Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej

reprezentanci społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;

Pan Antoni Frączek – przedstawiciel Małopolskiej Izby Rolniczej

Pan Wojciech Włodarczyk – przedstawiciel NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”

reprezentanci organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy;

Pan Franciszek Dziedzina – przedstawiciel Towarzystwa Ziemi Mszańskiej w Mszanie Dolnej

Pan Józef Oleksy – przedstawiciel Regionalnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców
w Limanowej

przedstawiciele organów jednostek samorządu terytorialnego:

Pani Agata Zięba – Radna Powiatu Limanowskiego – Wicestarosta Limanowski

Pan Jan Palki – Radny Gminy Dobra – Przewodniczący Rady Gminy Dobra

Pan Grzegorz Wójcik – Radny Powiatu Limanowskiego – Przewodniczący Komisji ds. Infrastruktury.

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Franciszek Dziedzina – najstarszy wiekiem członek Rady obecny na posiedzeniu, który przeprowadził wybory przewodniczącego i jego zastępcy, którymi w głosowaniu jawnym zostali Pan Wojciech Włodarczyk – przedstawiciel NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, a jednocześnie etatowy członek Zarządu Powiatu Limanowskiego oraz Pan Jan Palki – Radny Gminy Dobra – Przewodniczący Rady Gminy Dobra.

W dalszej części posiedzenia dyrektor PUP – Pan Marek Młynarczyk przedstawił członkom Rady informację o stanie bezrobocia na terenie powiatu limanowskiego oraz działalności PUP w 2020 roku.

W trakcie posiedzenia został uchwalony plan pracy Powiatowej Rady Rynku Pracy w Limanowej na 2021 r., plan potrzeb szkoleniowych oraz pozytywnie zaopiniowano propozycję zlecenia Bankowi Spółdzielczemu w Limanowej dokonywania wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób, finansowanych ze środków Funduszu Pracy.

Rada pozytywnie zaopiniowała również propozycję zmian w podziale środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie aktywnych programów realizowanych przez PUP w Limanowej w 2020 roku. Przedmiotem obrad było również zaopiniowanie kryteriów realizacji aktywnych programów rynku pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej w 2021 roku, które omówiła Pani Anna Cuper – z-ca dyrektora PUP w Limanowej.