W piątek 18 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się XV Sesja Rady Powiatu Limanowskiego, podczas której radni jednogłośnie uchwalili przyszłoroczny budżet.

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z XIV sesji , odbyło się uroczyste wręczenie nagrody Zarządu Powiatu Limanowskiego dla Chóru Męskiego im. ks. Józefa Hajduka z Mszany Dolnej, który w tym roku świętuje 75-lecie swojego powstania. Więcej tutaj.

W ramach realizacji porządku obrad, Starosta Limanowski Mieczysław Uryga zaprezentował sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, w którym podsumował również pracę poszczególnych wydziałów starostwa w dobie pandemii koronawirusa.

Tematykę aktualnej sytuacji epidemiologicznej związaną z COVID-19 oraz bieżącą działalność Szpitala Powiatowego im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej przedstawił dyrektor Szpitala Marcin Radzięta.

Podczas sesji odbyła się krótka rozmowa online z Wojewodą Małopolskim Łukaszem Kmitą. Wojewoda podziękował Zarządowi Powiatu za częsty kontakt, dobrą współpracę, która – jak podkreślił – jest gwarantem sukcesu wielu płaszczyzn. Wojewoda docenił Zarząd Powiatu za aktywnie i skutecznie działania w ramach pozyskiwania środków zewnętrznych, które stanowią duże wsparcie dla naszego regionu.

Kolejno, radni zapoznali się ze sprawozdaniami z pracy stałych Komisji Rady Powiatu za rok 2020 oraz uchwalili plan pracy Rady , jak i stałych Komisji na rok 2021 .

Podczas sesji Rada jednogłośnie przyjęła budżet Powiatu na rok 2021. Łączna kwota planowanych dochodów, to 183 009 971,09 zł, a wydatków 192 329 437,03. Natomiast kwota 19 484 001,94 zł, to planowany przychód budżetu. Planowane wydatki na realizację inwestycji infrastrukturalnych i remontów, to przeszło 40 mln złotych, z czego ponad 21 mln zł pochodzić będzie z zewnętrznych źródeł finansowania.

W związku z faktem, iż Powiat Limanowski zakwalifikował się do projektu o dopłatę w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2021r. ogłoszonego przez Wojewodę Małopolskiego, Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych Szczawa Białe- Limanowianin in">Limanowa – Szczawa Białe oraz Limanowianin in">Limanowa – Sarczyn – Limanowa. Wniosek na ww. linie komunikacyjne został złożony w związku z potrzebami przewozowymi zgłaszanymi przez mieszkańców oraz zapewnieniem współfinansowania przez samorządy gmin części tego projektu.

Chcąc docenić wybitnych sportowców, trenerów i działaczy kultury, radni podjęli dwie ważne uchwały: w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania nagród pieniężnych dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród pieniężnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Doroczne nagrody mają stanowić wyraz uznania samorządu dla środowiska sportowego, jak i działaczy kultury za ich pracę i osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla Powiatu Limanowskiego.

Ostatnim punktem obrad były wnioski i zapytania radnych. Po przeprowadzonej dyskusji, Przewodnicząca Rady oraz Starosta Limanowski złożyli wszystkim radnym i mieszkańcom powiatu życzenia świąteczno-noworoczne. Na tym zakończono obrady XV sesji Rady Powiatu Limanowskiego.