Nieodpłatna pomoc prawna - plakat
Informacje

11.12.2020

Nieodpłatna pomoc prawna - plakat

Zatwierdzenie wyboru oferty na realizację zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu limanowskiego w 2021 r.

W dniu 2 grudnia 2020 r. Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Nr 626/20 przez Zarząd Powiatu Limanowskiego z dnia 30 października 2020 r, kierując się kryteriami określonymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, zaopiniowała pozytywnie ofertę na realizację zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu limanowskiego w 2021 r. złożoną przez Stowarzyszenie „SURSUM CORDA”, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz.

Komisja stwierdziła, że do dnia 20 listopada 2020 r. do godz. 1200 wpłynęły 2 oferty. Jedna oferta Stowarzyszenia PACTUM, ul. Kosynierów 13, 74-400 Dębno wpłynęła po terminie składania ofert (24 listopada 2020 r. o godzinie 8:30). Tym samym oferta ta nie podlegała ocenie.

Lista ocenianych ofert:

Nr ofertyNazwa oferentaAdres oferenta
1.Stowarzyszenie SURSUM CORDAul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz
2.Fundacja Togatus Pro Bonoul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn

Komisja Konkursowa dokonała analizy ofert i ustaliła, że spełniły one wymagania formalne.

Oferta Stowarzyszenia SURSUM CORDA została złożona zgodnie z wymogami dla wariantu 3 konkursu, natomiast oferta Fundacji Togatus Pro Bono została złożona zgodnie
z wymogami dla wariantu 1.

Złożone oferty otrzymały następujące ilości punktów:

  • oferta Nr 1 Stowarzyszenie SURSUM CORDA:

punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: 30 punktów na 30 możliwych do uzyskania,

punkty poradnictwa obywatelskiego: 29,2 punktów na 30 możliwych do uzyskania.

  • oferta Nr 2 Fundacja Togatus Pro Bono :

punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: 16,6 punktów na 30 możliwych do uzyskania.

10 grudnia 2020 r. Zarząd Powiatu Limanowskiego zatwierdził protokół z posiedzenia Komisji oraz wybrał ofertę złożoną przez Stowarzyszenie „SURSUM CORDA”, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz.