2 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji powołanej Uchwałą Nr 525/2020 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 29 lipca 2020 r. , której zadaniem było rozpatrzenie wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.
W wyznaczonym terminie tj. do dnia 30 września br. do Starostwa Powiatowego w Limanowej wpłynęło 9 wniosków, które były zgodne z wymogami formalnymi zawartymi w tekście ogłoszenia o naborze.

Komisja w składzie:

  • Mieczysław Uryga – Starosta Limanowski – Przewodniczący Komisji,
  • Marcin Radzięta – Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej,
  • Magdalena Ślazyk – Dyrektor Wydziału Organizacji i Zdrowia,

dokonała analizy wniosków. Wpłynęło łącznie 9 wniosków w tym: studentów 6 roku – 3, 5 roku – 3, 4 roku 2 oraz 1 studenta pierwszego roku. Zgodnie z pkt 10 ogłoszenia o naborze wniosków stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 525/20 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 29 lipca 2020 r. : „ Przy wyborze przez Komisję do rekomendacji Zarządowi pierwszeństwo będą mieć wnioski:

  • studentów ostatniego i przedostatniego roku studiów,
  • o wyższej średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki przed złożeniem wniosku, a w przypadku wniosków o tej samej średniej ocen – brana będzie pod uwagę średnia za rok go poprzedzający,
  • w przypadku takiej samej średniej ocen za dwa lata studiów – studentów mających stałe miejsce zamieszkania na terenie powiatu limanowskiego”.

Decyzją Zarządu Powiatu trzech studentów szóstego roku kierunku lekarskiego z średnią ocen za rok piąty 4,6; 4,5 oraz 4,30 otrzyma stypendium w wysokości 2000 zł miesięcznie przez okres 9 miesięcy nauki.

 

Dla przypomnienia:

Informacja o ogłoszeniu naboru wniosków