Po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 14.10.2020r. z wodociągu wiejskiego Młyńczyska.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym i fizycznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenia w wodzie dopuszczalnych wartości: mikrobiologicznych – Escherichia coli oraz fizycznych – mętność.

W dniu 15.10.2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 36/NHK/2020 o zakazie użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Młyńczyska do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).