Już po raz kolejny prestiżowe nagrody i odznaczenia zostały przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej: Danuty Buszek-Wrony, Stanisława Dębskiego, Roberta Papieża i Krzysztofa Staniszewskiego.

Pani Danuta Buszek – Wrona jest nauczycielem zajęć edukacyjnych zawodowych w zawodzie technik budownictwa, za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymała 12 października Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. W pracy z uczniami osiąga znaczące sukcesy. Pani Danuta Buszek-Wrona corocznie przygotowuje młodzież do udziału w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, a jej uczniowie kwalifikują się do zawodów okręgowych i centralnych, uzyskując tytuły finalistów i laureatów. Pani Danuta Buszek-Wrona podejmuje liczne działania promujące szkołę. Współpracuje z absolwentami, którzy są właścicielami, dyrektorami firm budowlanych. Zainicjowała współpracę szkoły z prężnie działającą firmą budowlaną MUNIAK, która w ramach tej współpracy między innymi nagradza najlepszych uczniów w zawodzie technik budownictwa za wysokie osiągnięcia w nauce. Z jej inicjatywy Szkoła nawiązała współpracę z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, w ramach której organizowane są wykłady tematyczne i wyjazdy uczniów na zorganizowane dla nich zajęcia i laboratoria na uczelni.

Pan Stanisław Dębski jest nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie, pełni również funkcję dowódcy jednostki i komendanta obwodu małopolskiego Związku Strzeleckiego Strzelec”. 12 października otrzymał Nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, w tym realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizację i innych zadań statutowych szkoły, a w szczególności w zakresie kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych w podstawie programowej oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym. Corocznie przygotowuje młodzież do udziału w olimpiadach i konkursach: Olimpiady Historyczne, Olimpiady Wiedzy O Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie, Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim, w których uczniowie osiągają liczne sukcesy, tytuły laureatów, finalistów oraz indeksy na uczelnie wyższe. Nauczyciel angażuje się i współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Kieruje Związkiem Strzeleckim „Strzelec”, uczestniczy w uroczystościach patriotycznych na terenie miasta, powiatu, województwa i kraju. Corocznie z „Strzelcami” pełni honorowe warty, składa uroczysty apel w czasie obchodów świąt narodowych. Nauczyciel kształtuje wśród młodzież właściwe postawy patriotyczne i obywatelskie.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymali Robert Papież i Krzysztof Staniszewski.

Pan Robert Papież jest nauczycielem edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania fizycznego. Corocznie przygotowuje młodzież do konkursów z pierwszej pomocy oraz do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Od wielu lat współorganizuje Szkolny oraz Powiatowy Turniej Szachowy. Nauczyciel opracował i wdrożył dwa programy nauczania – „Biegi średnie i przełajowe”, „Ratownictwo medyczne z elementami pielęgniarstwa i dietetyki.

Pan Krzysztof Staniszewski jest nauczycielem praktycznej nauki zawodu w zawodzie technik budownictwa. Od wielu lat kształci przyszłych fachowców w zawodach budowlanych. Łącząc teorię z praktyką, solidnie przygotowuje uczniów do konkursów i olimpiad – m. in. do Turnieju „Złota Kielnia” Międzynarodowego Turnieju Budowlanego w Raciborzu, Olimpiady Wiedzy I umiejętności Budowlanych. Przygotowuje uczniów do części praktycznej egzaminu zawodowego, którego zdawalność od wielu lat jest na stuprocentowym poziomie.