• Od 10 października w całym kraju mamy obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej: w sklepie, autobusie, ale także na wolnym powietrzu. Zwolnione z tego obowiązku będą jedynie osoby, które będą posiadały zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność....
 • Od 10 października w całym kraju mamy obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej: w sklepie, autobusie, ale także na wolnym powietrzu. Zwolnione z tego obowiązku będą jedynie osoby, które będą posiadały zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność. Obostrzenia zostają rozszerzone na cały kraj.

  W związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju „żółtej strefy” w celu zwalczania pandemii koronawirusa, policjanci sprawdzają jak nakazy i obostrzenia są respektowane przez Polaków. Cel jest jeden - ochrona zdrowia i życia ludzkiego.

  Wobec rosnącej fali zakażeń nie będzie tolerancji dla osób świadomie łamiących przepisy!

  Których powiatów dotyczy?

  Obszar żółty – cały kraj z wyjątkiem powiatów ze strefy czerwonej

  Obszar czerwony w województwie małopolskim to : powiat limanowski, myślenicki, nowotarski, suski oraz tatrzański;

  KLUCZOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

  OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

  1,5 metra – minimalna odległość między pieszymi

  Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

  Wyłączeni z tego obowiązku są:

  • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
  • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
  • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie,
  • osoby, które zasłaniają usta i nos.

  Obowiązuje: od 25 lipca 2020

  ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

  Obowiązek dotyczy: noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej.

  Na czym polega? Usta i nos musisz zasłonić w przestrzeni zamkniętej – np. w sklepach, w komunikacji zbiorowej, a także w przestrzeni otwartej - na ulicy, na bulwarach, na cmentarzach.

  Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

  • na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
  • w autobusie, tramwaju i pociągu,
  • w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,
  • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
  • w kinie i teatrze,
  • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
  • w kościele i szkole, na uczelni
  • w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.

  Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa? W lasie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinntch ogródkach działkowych i na plaży.

  Ważne! Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

  • całościowe zaburzenia rozwoju,
  • zaburzenia psychiczne,
  • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
  • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

  Ważne! Od 10 października Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju.

  Obowiązuje: od 10 października 2020

  KWARANTANNA

  Ograniczenie dotyczy osób, które:

  • przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE*,
  • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
  • mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę

  * Granicę zewnętrzną określają przepisy art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z 9 marca w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.).

  Listę osób wyłączonych z obowiązkowej kwarantanny przy przekraczaniu granicy zewnętrznej UE określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

  Z kwarantanny, po przekroczeniu granicy Polski, zwolnieni są:

  • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci;
  • pasażerowie statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002r. – Prawo lotnicze, wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium państwa nieobjętego zakazami w ruchu lotniczym określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, z wyjątkiem pasażerów statku powietrznego wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium Republiki Białorusi albo Ukrainy.

  Z obowiązkowej kwarantanny wyłączeni są wszyscy kształcący się w Polsce studenci, uczestnicy studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, a także doktoranci oraz wszyscy naukowcy prowadzący w naszym kraju działalność naukową.

  Obowiązkowej kwarantanny nie muszą odbywać także cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi polskich obywateli albo pozostają pod ich stałą opieką.

  Na czym polega?

  Od 2 września 2020 r. obowiązują nowe zasady dotyczące:

  • kwarantanny (odosobnienie osoby zdrowej, z powodu narażenia na zakażenie);
  • izolacji (odosobnienie osoby, której pierwszy wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest dodatni).

  Izolacja domowa trwa 10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19.

  W przypadku, gdy w czasie izolacji domowej wystąpią objawy koronawirusa, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej postanawia o przedłużeniu izolacji, a jej zakończenie może nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.

  W przypadku izolacji szpitalnej i w izolatorium o zakończeniu izolacji decyduje lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem. Jej zakończenie nie może nastąpić wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów, a ostatnie 3 dni muszą być bez objawów choroby.

  Kwarantanna nakładana przez inspekcję sanitarną jak i dla osób przekraczających granicę, została skrócona do 10 dni - przy jednoczesnym odstąpieniu od testowania osób bezobjawowych w kwarantannie.

  Obowiązuje: od 2 września 2020

  Przez ten czas:

  • nie można opuszczać domu,
  • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
  • w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,
  • w przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności) należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.

  Obowiązuje: od 20 czerwca 2020

  Ważne! Policja, w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdza, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

  WYDARZENIA KULTURALNE – OGRANICZENIA

  Ograniczenie dotyczy: organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych

  Na czym polega?

  • W strefie czerwonej obowiązuje zakaz organizacji wydarzeń zarówno na zamkniętej, jak i na otwartej przestrzeni. W kinach publiczność może zajmować co czwarte miejsce na widowni, jednak nie więcej niż 25%. wszystkich miejsc. Obowiązkowe jest zasłanianie nosa i ust.
  • W całym kraju, z wyjątkiem strefy czerwonej, imprezy kulturalne mogą być orgaznizowane z udziałem 25% publiczności w przestrzeni zamkniętej oraz maksymalnie do 100 osób w plenerze. Obowiązkowe jest zasłanianie nosa i ust.

  Obowiązuje: do odwołania

  ŻYCIE SPOŁECZNE

  KOMUNIKACJA PUBLICZNA

  Ograniczenie dotyczy: przejazdów zbiorowym transportem publicznym.

  Na czym polega? Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczna liczba osób.

  W strefie czerwonej środkami transportu publicznego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

  • 50% liczby miejsc siedzących, albo
  • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych

  W całym kraju, z wyjątkiem strefy czerwonej, środkami transportu publicznego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

  • 100% liczby miejsc siedzących, albo
  • 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

  Obowiązuje: do odwołania

  UROCZYSTOŚCI RELGIJNE

  Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym.

  Na czym polega? W strefie czerwonej obowiązuje limit osób, które uczestniczą w uroczystościach religijnych. Obowiązkowe jest również zakrywanie nosa i ust.

  W strefie czerwonej w mszy lub innym obrzędzie religijnym może uczestniczyć ograniczona liczba osób. Możliwe jest 50% obłożenia budynku kościoła lub innego obiektu kultu religijnego. Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos.

  W pozostałej części kraju w mszy lub innym obrzędzie religijnym można uczestniczyć bez ograniczeń. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakryć usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

  Ważne! W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa.

  Obowiązuje: od 10 października 2020

  ZGROMADZENIA

  Ograniczenie dotyczy: ilości osób uczestniczących w zgromadzeniu.

  Na czym polega? W całym kraju, również w strefie czerwonej, w zgromadzeniach może uczestniczyć maksymalnie 150 osób. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

  Obowiązuje: od 10 października 2020

  ORGANIZACJA KONGRESÓW I TARGÓW

  Ograniczenie dotyczy: organizacji targów i kongresów.

  Na czym polega? W strefie czerwonej nie można organizować konferencji i targów. W pozostałej części kraju obowiązują ograniczenia.

  W całym kraju, z wyjątkiem strefy czerwonej, organizacja tego typu wydarzeń jest dozwolona. Uczestnicy muszą zakrywać usta i nos. Udostępniona może być maksymalnie połowa miejsc. W miejscu odbywania się imprezy może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 4m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi – jeżeli ten wymóg jest spełniony, to nie ma ograniczenia do 150 osób.

  WESOŁE MIASTECZKA, PARKI ROZRYWKI LUB PARKI REKREACYJNE

  Ograniczenie dotyczy: funkcjonowania wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego.

  Na czym polega? Tego typu miejsca pozostają zamknięte w strefie czerwonej. W pozostałej części kraju mogą funkcjonować. Istnieje jednak obowiązek, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.

  Obowiązuje: od 10 października 2020 r.

  WESELA, KOMUNIE, KONSOLACJE I INNE UROCZYSTOŚCI ORAZ PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE

  Ograniczenie dotyczy: liczby osób, które mogą wziąć udział w uroczystościach i przyjęciach okolicznościowych.

  Na czym polega? Do 16 października w strefie czerwonej w tego typu wydarzeniach może uczestniczyć 50 osób, w pozostałej części kraju – 100 osób.

  Od 17 października – w strefie czerwonej 50 osób, natomiast w pozostałych powiatach w kraju – 75 osób.

  Uczestnicy wesel, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych mają obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.

  KLUBY NOCNE, DYSKOTEKI I INNE MIEJSCA UDOSTĘPNIONE DO TAŃCZENIA

  W całym kraju obowiązuje zakaz działalności takich miejsc.

  Obowiązuje: do odwołania

  Szczegóły dotyczące nowych obostrzeń znajdziesz: Aktualne zasady i ograniczenia►