zakaz spozywania wody - znak

Po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 05.10.2020r. z wodociągu lokalnego Wilkowisko zaopatrującego Szkołę Podstawową w Wilkowisku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:

– jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym i fizycznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenia w wodzie dopuszczalnych wartości mikrobiologicznych: liczba Escherichia coli oraz fizycznych: mętność i barwa.

W dniu 06.10.2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 33/NHK/20 o zakazie użytkowania wody z wodociągu lokalnego Wilkowisko zaopatrującego Szkołę Podstawową w Wilkowisku do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).