Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Pomoc materialna w wysokości 2.000 zł miesięcznie będzie przyznana maksymalnie na okres 9 miesięcy – od października do czerwca każdego roku studiów. Stypendium będzie przyznane dla dwóch studentów, którzy spełnią wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Ze względu na fakt, iż na terenie kraju jest ogłoszony stan epidemii, niektóre uczelnie medyczne przełożyły egzaminy (pierwsze terminy) na wrzesień 2020 r. Żeby dać szansę wszystkim zainteresowanym studentom, Zarząd Powiatu Limanowskiego w dniu 13 sierpnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie przedłużenia naboru wniosków do 30 września br. Wniosek należy składać Starostwie Powiatowym w Limanowej.

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 600 033 199 lub 18 3337804.

 

Załącznik do Uchwały Nr 525/20

Zarządu Powiatu Limanowskiego

z dnia 29 lipca 2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 1. Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.
 2. Pomoc materialna będzie przyznana maksymalnie na okres 9 miesięcy, tj. od października do czerwca każdego roku studiów – w wysokości 2.000 zł, w zależności od okresu związania się ze Szpitalem po ukończeniu studiów, o którym mowa w ust. 4.
 3. Pomoc materialna może być przyznana kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
  • jest studentem kształcącym się na kierunku lekarskim, w szczególności ostatniego i przedostatniego roku,
  • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
  • zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w Szpitalu Powiatowym im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej.
 4. Minimalny okres związania się ze Szpitalem Powiatowym im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej w zamian za pobieraną pomoc materialną będzie wynosił co najmniej czas odpowiadający łącznemu okresowi pobierania pomocy materialnej od Powiatu Limanowskiego , liczonemu pełnymi latami, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Staż podyplomowy nie jest wliczany do okresu odpracowania pobieranej pomocy materialnej.
 6. Z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej występuje zainteresowany student, określając także wysokość wnioskowanej pomocy materialnej.
 7. Wniosek na druku zawartym w załączniku Nr 1 do ogłoszenia oraz podpisaną informację o zasadach przetwarzania danych osobowych w procesie naboru, zawarcia i realizacji umowy w sprawie pomocy materialnej dla studentów kierunków lekarskich oraz o przysługujących w związku z tym prawach, stanowiącą załącznik Nr 2 do ogłoszenia – należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Limanowej lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie do 11 września 2020 roku.
 8. Do wniosku należy dołączyć:
  • zaświadczenie z uczelni o statusie studenta.
  • zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed złożeniem wniosku,
  • oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów i nie powtarza roku.
 1. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Zarząd Powiatu.
 2. Przy wyborze przez Komisję do rekomendacji Zarządowi pierwszeństwo będą mieć wnioski:
  • studentów ostatniego i przedostatniego roku studiów,
  • o wyższej średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki przed złożeniem wniosku, a w przypadku wniosków o tej samej średniej ocen – brana będzie pod uwagę średnia za rok go poprzedzający,
  • w przypadku takiej samej średniej ocen za dwa lata studiów – studentów mających stałe miejsce zamieszkania na terenie powiatu limanowskiego .
   1. 0 przyznaniu pomocy materialnej zdecyduje Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji – w terminie nie dłuższym niż do 25 września 2020 roku. Informacja zostanie przekazana kandydatom telefonicznie lub w formie pisemnej.
   2. Udzielenie pomocy materialnej poprzedzi podpisanie ze studentem umowy, określającej w szczególności warunki: przyznania pomocy materialnej, zasady jej wypłaty, okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie jej wypłaty, okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej całości pomocy materialnej pobranej przez Studenta. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Student będzie zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Załączniki do ogłoszenia:

https://powiat.limanowski.pl/wp-content/uploads/2020/07/stypendium-na-stronę.pdf

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 600 033 199 lub 18 3337804.