Bez kategorii

24.09.2020

Na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374) tj. w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej Powiat Limanowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej pozyskał 54 752 900zł. Wsparcie skierowane było do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu limanowskiego oraz działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych.

  • Najwięcej środków przekazanych zostało w ramach pożyczek mikroprzedsiębiorcom zatrudniającym do 10 pracowników i organizacjom pozarządowym (art. 15zzd i art. 15zzda ustawy). W ramach tego zadania Starosta Limanowski udzielił ponad 6300 pożyczek o wysokości do 5000zł. Łączna kwota udzielonych pożyczek ma dzień 23.09.2020r. wyniosła 31,4 mln zł. Pożyczka podlega umorzeniu, po spełnieniu przez przedsiębiorcę lub organizację pozarządową ustawowych warunków tj. prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Fakt ten sprawdzany jest przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie wpisu do właściwego rejestru CEIDG lub KRS. Do tej pory Starosta Limanowski umorzył już ponad 91% pożyczek. Umorzenie następuje bez konieczności składania przez przedsiębiorcę wniosku o umorzenie. Wykazy umorzonych pożyczek zamieszczane są sukcesywnie na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej www.limanowa.praca.gov.pl. w zakładce Tarcza antykryzysowa” „umorzone pożyczki – wykazy”.
  • W ramach dofinansowania zatrudnienia pracowników (art. 15zzb) Starosta Limanowski udzielił wsparcia 660 przedsiębiorcom i 9 organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 14,9 mln zł.
    Dzięki tym środkom zatrudnienie utrzymało 3440 pracowników.
  • Firmy niezatrudniające pracowników, które wykazały spadek obrotów w stosunku do roku ubiegłego ze względu na COVID-19 otrzymały w ramach Tarczy Antykryzysowej dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach tego zadania, do dnia 23.09.2020r. Starosta Limanowski udzielił dofinansowania 1268 samozatrudnionym, na kwotę blisko 7 mln zł.

Łączne wsparcie udzielone przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym przez Starostę Limanowskiego w ramach Tarczy Antykryzysowej na dzień 23.09.2020r. wynosi ponad 53 miliony złotych.