Informacje

07.09.2020

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów w spółce Gorczańskie Wody Termalne spółka z o. o. z siedzibą w Porębie Wielkiej, KRS 0000293046 będących własnością Powiatu Limanowskiego, Gminy Niedźwiedź, Gminy Mszana Dolna, Miasta Mszana Dolna

Powiat Limanowski, Gmina Niedźwiedź, Gmina Mszana Dolna, Miasto Mszana Dolna, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019 r, poz. 712) zapraszają do negocjacji w przedmiocie sprzedaży udziałów Gorczańskie Wody Termalne spółki z o.o. z siedzibą w Porębie Wielkiej, zwanego dalej „Spółką” w liczbie 6 245 (sześć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) udziałów, o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie złotych: pięćset) każdy stanowiących 100 % ogólnej liczby udziałów Spółki.

Spółka została powołana dla zagospodarowania odwiertu wody termalnej IG-1 w Porębie Wielkiej na działce ewidencyjnej 55/2 objętej KW NS2L/00042673/8.

Spółka posiada koncesję na wydobywanie wód termalnych wydaną przez Marszałka Województwa Małopolskiego w dniu 3 grudnia 2013 r, znak SR-IX.7422.Z.57.2013KZ (ze zm). W roku 2012 Akademia Górniczo – Hutnicza przeprowadziła analizę fizykochemiczną wody podziemnej. Ocenę właściwości wody podziemnej przeprowadziła także Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu. Spółka jest właścicielem działek ewidencyjnych nr 55/2 i 178/2 objętych KW NS2L/00042673/8 oraz 55/5 i 194 objętych KW NS2L/00049188/0 położonych w Porębie Wielkiej, które zostały nabyte w drodze darowizny od Skarbu Państwa.

Procedurę zbycia udziałów, w imieniu wszystkich wspólników prowadzić będzie Starosta Limanowski. Zbycie udziałów nastąpi w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, na warunkach określonych procedurą zbycia udziałów w spółce GWT spółka z o.o. w Porębie Wielkiej, która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Przed złożeniem ofert wstępnych podmioty zainteresowane na podstawie niniejszego ogłoszenia mogą składać deklaracje zainteresowania nabyciem udziałów. Dane kontaktowe zamieszczono na końcu niniejszego ogłoszenia. Przedstawiciele uprawnieni do reprezentowania podmiotów zainteresowanych nabyciem udziałów, po podpisaniu zobowiązania do zachowania poufności, otrzymają Memorandum Informacyjne Spółki, określające jej sytuację prawną oraz ekonomiczno-finansową oraz będą mogli uzyskać inne ważne z punktu widzenia potencjalnego Nabywcy informacje na temat spółki. Przy podpisaniu zobowiązania do zachowania poufności Starosta Limanowski wymagać będzie dokumentów formalnoprawnych określających dane podmiotu zainteresowanego oraz ewentualnie odpowiednich pełnomocnictw. Każdorazowe ogłoszenie procedury zbycia udziałów wymaga każdorazowego podpisania umowy o zachowaniu poufności.

Złożenie ofert wstępnych po spełnieniu powyżej określonych warunków winno nastąpić do dnia 30 września 2020 r. Warunki złożenia i zakres oferty wstępnej oraz wymagania w zakresie wadium określa procedura zbycia udziałów. W następstwie oceny ofert wstępnych Starosta Limanowski zaprosi wybranych Oferentów do procedury negocjacji. Przedmiotem negocjacji będą kwestie opisane w procedurze zbycia udziałów.

Starosta Limanowski zastrzega sobie prawo: wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje, odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny, zmiany procedury i harmonogramu negocjacji. Starosta Limanowski nie zwraca kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem udziałów w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy sprzedaży udziałów.

Podmioty zbywające zakładają, iż do podpisania umów zbycia udziałów dojdzie nie później niż do 31 grudnia 2020r.

Dane kontaktowe dla podmiotów zainteresowanych:

Sekretariat Starosty Limanowskiego, tel: (0-18) 3337 816

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury, tel: (0-18) 3337 906

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

PROCEDURA ZBYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI Z O.O. GORCZAŃSKIE WODY TERMALNE W PORĘBIE WIELKIEJ