znak wykrzykniku - informacja: Rzecznik Praw Pacjenta o "alternatywnych" metodach walki z koronawirusem

Zarząd Powiatu Limanowskiego o g ł a s z a III przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczenia znajdującego się w przyziemiu budynku krytej pływalni przy ul. Z. Augusta 37 w Limanowej.

Przedmiot II przetargu stanowi pomieszczenie o łącznej powierzchni 30,50 m2, znajdujące się w przyziemiu budynku krytej pływalni przy ul. Z. Augusta 37 w Limanowej, posadowionym na nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 51/11 o powierzchni 1,2366 ha objętej księgą wieczystą Nr NS1L 00054458/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu została ustalona w wysokości 14 zł za 1m2 powierzchni użytkowej. Minimalne postąpienie 0,20 zł.

Rozliczenia za świadczenia dodatkowe:

– energia elektryczna – wg. wskazań urządzenia pomiarowego,

– woda + ścieki – miesięczny ryczałt 3 m3,

– ogrzewanie w cenie czynszu najmu,

– wywóz śmieci we własnym zakresie.

Podatek od nieruchomości pokrywa najemca.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego budynek leży w terenie oznaczonym symbolem P/U1kz tj. teren działalności produkcyjno – usługowej oraz obsługi technicznej i gospodarczej, na których nie dopuszcza się usług handlu, za wyjątkiem możliwości wybudowania lub wydzielenia w budynku produkcyjnym pomieszczenia sklepowego związanego wyłącznie z wyrobami danego zakładu produkcyjnego w tym także częściowo położonych w strefie ochrony konserwatorskiej, częściowo w terenach zadrzewionych oraz w niewielkiej części w terenach zieleni urządzonej, zieleńców, skwerów.

TERMIN przetargu ustala się na dzień 18 sierpnia 2020 r. o godzinie 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 (bud „B” – II piętro pokój 204b).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości dwumiesięcznej minimalnej stawki wywoławczej w kwocie: 854,00 zł na konto Starostwa Powiatowego w Limanowej: Bank Spółdzielczy w Limanowej

Nr rachunku: 57 -8804-0000–0000–0012–2353–0013

Wadium winno być uiszczone przelewem do dnia 14 sierpnia 2020 r.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wydane w terminie 3 miesięcy przed datą przetargu. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo notarialnie poświadczone na przystąpienie współmałżonka do przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego.

W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej, należy przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć komisji przetargowej oryginał dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową.

Wadium przepada na rzecz Wynajmującego, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 7-miu dni od daty powiadomienia go na piśmie o wyniku przetargu.

Okres najmu pomieszczeń wynosi do 10 lat od dnia podpisania umowy.

Termin zagospodarowania nieruchomości ustala się na 14 dni od podpisania umowy.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje o przedmiocie najmu, regulamin przetargu, z którym wszyscy przystępujący do przetargu winni się szczegółowo zapoznać oraz projekt umowy najmu można odebrać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami w Limanowej przy ul. J. Marka 9, budynek „C”, II piętro pokój 224 – ponadto informacje są udzielane pod numerem tel. (18) 3337-919 oraz można je znaleźć na stronie internetowej www.powiat.limanowski.pl.