Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Pomoc materialna w wysokości 2.000 zł miesięcznie będzie przyznana maksymalnie na okres 9 miesięcy – od października do czerwca każdego roku studiów. Wniosek należy złożyć w terminie do 11 września 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Limanowej. Stypendium będzie przyznane dla dwóch studentów, którzy spełnią wymagania zawarte w ogłoszeniu.

 

Załącznik do Uchwały Nr 525/20

Zarządu Powiatu Limanowskiego

z dnia 29 lipca 2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 1. Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.
 2. Pomoc materialna będzie przyznana maksymalnie na okres 9 miesięcy, tj. od października do czerwca każdego roku studiów – w wysokości 2.000 zł, w zależności od okresu związania się ze Szpitalem po ukończeniu studiów, o którym mowa w ust. 4.
 3. Pomoc materialna może być przyznana kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
  • jest studentem kształcącym się na kierunku lekarskim, w szczególności ostatniego i przedostatniego roku,
  • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
  • zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w Szpitalu Powiatowym im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej.
 4. Minimalny okres związania się ze Szpitalem Powiatowym im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej w zamian za pobieraną pomoc materialną będzie wynosił co najmniej czas odpowiadający łącznemu okresowi pobierania pomocy materialnej od Powiatu Limanowskiego , liczonemu pełnymi latami, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Staż podyplomowy nie jest wliczany do okresu odpracowania pobieranej pomocy materialnej.
 6. Z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej występuje zainteresowany student, określając także wysokość wnioskowanej pomocy materialnej.
 7. Wniosek na druku zawartym w załączniku Nr 1 do ogłoszenia oraz podpisaną informację o zasadach przetwarzania danych osobowych w procesie naboru, zawarcia i realizacji umowy w sprawie pomocy materialnej dla studentów kierunków lekarskich oraz o przysługujących w związku z tym prawach, stanowiącą załącznik Nr 2 do ogłoszenia – należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Limanowej lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie do 11 września 2020 roku.
 8. Do wniosku należy dołączyć:
  • zaświadczenie z uczelni o statusie studenta.
  • zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed złożeniem wniosku,
  • oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów i nie powtarza roku.
 1. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Zarząd Powiatu.
 2. Przy wyborze przez Komisję do rekomendacji Zarządowi pierwszeństwo będą mieć wnioski:
  • studentów ostatniego i przedostatniego roku studiów,
  • o wyższej średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki przed złożeniem wniosku, a w przypadku wniosków o tej samej średniej ocen – brana będzie pod uwagę średnia za rok go poprzedzający,
  • w przypadku takiej samej średniej ocen za dwa lata studiów – studentów mających stałe miejsce zamieszkania na terenie powiatu limanowskiego .
   1. 0 przyznaniu pomocy materialnej zdecyduje Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji – w terminie nie dłuższym niż do 25 września 2020 roku. Informacja zostanie przekazana kandydatom telefonicznie lub w formie pisemnej.
   2. Udzielenie pomocy materialnej poprzedzi podpisanie ze studentem umowy, określającej w szczególności warunki: przyznania pomocy materialnej, zasady jej wypłaty, okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie jej wypłaty, okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej całości pomocy materialnej pobranej przez Studenta. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Student będzie zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Załączniki do ogłoszenia:

https://powiat.limanowski.pl/wp-content/uploads/2020/07/stypendium-na-stronę.pdf

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 600 033 199 lub 18 3337804.