informacja

Starosta Limanowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Limanowej na okres 21 dni tj. od 24 lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r. zostanie wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Nieruchomość niezabudowana przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położona w Podłopieniu gmina Tymbark, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 864/2 o powierzchni 0,0790 ha i nr 880/5 o powierzchni 0,0176 ha.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Starosta Powiatu Limanowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Oznaczenie nieruchomościOpis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
w planie miejscowym
Cena nieruchomości

Uwagi

12356

Niezabudowane działki ewidencyjne nr 864/2 o pow. 0,0790 ha, objęta księgą wieczystą NS1L/00036501/0 i nr 880/5 o pow. 0,0176 ha, objęta księgą wieczystą NS1L/00064185/3, położone w Podłopieniu gmina Tymbark stanowiące własność Skarbu Państwa.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi niezabudowane działki ewidencyjne nr 864/2 o pow. 0,0790 ha i nr 880/5 o pow. 0,0176 ha. Położone w bezpośrednim sąsiedztwie granicy między Podłopieniem a Tymbarkiem , w obszarze pomiędzy rzeką Łososiną a drogą Tymbark – Dobra.Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark , zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Tymbark nr XXXIII/172/2005 Z 31.03.2005 r. działka ewid. 864/2 leży w terenach o symbolu – WS – tereny wód otwartych. Natomiast działka ewid. 880/5 położona jest w terenach o symbolu – B 26UP/US – tereny produkcji pozarolniczej – produkcyjno-usługowe z dopuszczeniem rekreacji – urządzeń sportu.

 

Proponowana cena sprzedaży nieruchomości ustalona w kwocie za działkę ewid. 864/2 – 26 400,00 zł netto plus należny podatek VAT. Natomiast za działkę ewid. 880/5 – 5 900,00 zł netto plus należny podatek VAT.

 

Na mocy zarządzenia z 20 lipca 2020 r. Starosta Limanowski uzyskał zgodę Wojewody Małopolskiego na dokonanie sprzedaży w drodze bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Uwaga! Do ceny sprzedaży netto doliczony zostanie obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. 24 lipca do 14 sierpnia 2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9, a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu. Starosta Limanowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje wykaz Wojewodzie Małopolskiemu, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości w terminie do dnia 4 września 2020 r.