Zarząd Województwa Małopolskiego podjął 14 lipca decyzję w sprawie uruchomienia oraz zasad przyznawania Bonów dla samozatrudnionych. Jest to nowa forma pomocy. Poszerzenie pakietu przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej to kolejny krok w odpowiedzi na oczekiwania i apele małopolskich przedsiębiorców.

W ostatnich tygodniach został opracowany i przedstawiony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej model finansowania kapitału obrotowego dla firm, zgodnie z którym w każdym regionie powinno zostać ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych uruchomione wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorców. Działanie to jest odpowiedzią na skutki pandemii COVID-19, która negatywnie wpłynęła na sytuację przedsiębiorstw, w szczególności sektora MŚP. Rządowy komunikat spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem podmiotów z Małopolski.

Bon dla samozatrudnionych
Wychodząc naprzeciw olbrzymim (potencjalna grupa zainteresowanych wsparciem w Małopolsce to aż ok. 144 tys. osób – dane GUS na koniec 2018 r.), sygnalizowanym przez przedsiębiorców potrzebom ratowania miejsc pracy, Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o modyfikacji dotychczasowego projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość”. Zostaje on właśnie poszerzony o wsparcie w postaci bonu dla samozatrudnionych.

Możliwości finansowe w ramach RPO WM 2014-2020 pozwalają w tym momencie przeznaczyć na ten cel: 16 mln zł. Ale to nie wszystko, bowiem istnieje możliwość zwiększenia tych środków. Warto dodać, że już w połowie sierpnia zostanie uruchomiony nowy bon dla samozatrudnionych, realizowany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Założenia bonu dla samozatrudnionych

1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o bon:
Jednoosobowe działalności gospodarcze, tj. osoby fizyczne niezatrudniające pracowników (badane na podstawie CEIDG), bez preferencji co do branż, które:
• prowadziły działalność gospodarczą na terenie Województwa Małopolskiego, na dzień 31 grudnia 2019 r.;
• nie zatrudniały pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r.
• zanotowały spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 czerwca 2020 r.
w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w drugim półroczu 2019 r. o co najmniej 75%, w związku z wystąpieniem Covid-19;
• nie są wykluczone ze wsparcia zgodnie z przepisami o pomocy publicznej oraz przepisami właściwymi dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
• nie prowadziły działalności wykluczonej (np. produkcji lub wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych, treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni, amunicji, i.in.);
• na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegały z płatnościami podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne, lub uregulowały te zobowiązania do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

2. Wielkość wsparcia:
• 3 tys. / miesiąc na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, co oznacza iż maksymalne wsparcie dla grantobiorcy wyniesie 9000 zł (założenie analogiczne do dotychczasowej stawki jednostkowej przyjętej dla 1 etatu);
• Samozatrudniony może skorzystać ze wsparcia tylko jeden raz, złożyć tylko jeden wniosek o Bon.

3. Przeznaczenie wsparcia (analogicznie do Bonu Rekompensacyjnego):
• pokrycie wszelkich niezbędnych kosztów bieżącej działalności firmy;
• poziom dofinansowania – 100%, brak wkładu własnego / wkładu BW lub BP;
• w przypadku ubiegania się o wsparcie z różnych źródeł – wymóg wydatkowania środków w sposób, który nie doprowadzi do podwójnego finansowania oraz przekroczenia limitu 800 tys. euro (za wyjątkiem rolnictwa, rybołówstwa
i akwakultury, dla których limit jest mniejszy).

4. Rozliczenie bonu:
• utrzymanie działalności firmy przez 3 miesiące od otrzymania środków;
• złożenie sprawozdania z wydatkowania bonu;
• obowiązek poddania się kontroli.

5. Odzyskiwanie:
• w przypadku nieutrzymania działalności gospodarczej w wymaganym okresie
3 miesięcy – całkowity zwrot otrzymanych środków;
• dochodzenie zwrotu środków prowadzone będzie na drodze cywilnej.

6. Wnioskowanie o bon:
• złożenie wniosku za pośrednictwem internetowego generatora wniosków (tarcza.malopolska.pl);
• umożliwienie pracy w generatorze przed właściwym terminem na składanie wniosku o grant.
• maksymalny termin składania wniosków – 30 października 2020 r. lub do osiągnięcia 130% alokacji.

7. Ocena wniosków:
• według kolejności rejestracji w generatorze wniosków;
• ocena jednoetapowa formalno-merytoryczna;
• możliwość ponownego rozpatrzenia wniosku w przypadku negatywnej oceny.

Źródło: małopolska.pl