ROPS

Celem głównym projektu jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w domach pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego, tj. osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19, poprzez zapewnienie odpowiedniej do potrzeb liczby personelu domów pomocy społecznej.

Projekt wdrażany jest w formule projektu grantowego, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wsparcie w formie grantów kierowane jest do podmiotów prowadzących domy pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Wnioskodawcą mogą być publiczne oraz niepubliczne podmioty prowadzące domy pomocy społecznej ujęte w rejestrze domów pomocy społecznej prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego.

Zakres przedmiotowy grantu

Granty mogą być przeznaczone na:

1) dodatki do wynagrodzeń, premie, nagrody dla pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami, świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające (z wyłączeniem lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych) przez okres do 3 miesięcy,

2) zatrudnienie dodatkowych pracowników świadczących usługi opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające (z wyłączeniem lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych) na okres do 3 miesięcy,

3) dofinansowanie ubezpieczenia wolontariuszy przez okres do 3 miesięcy,

4) dofinansowanie w zakresie wykonania testów dotyczących zakażenia wirusem dla całego personelu DPS.

Termin składania wniosków o grant: od dnia 8 lipca 2020 r. do dnia 24 lipca 2020 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu wniosku – pocztą elektroniczną do ROPS w Krakowie).

Sposób aplikowania:

Wypełniony Wniosek o grant powinien zostać przesłany w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski o grant powinny być wysłane w wersji nieedytowalnej (skan w formacie pdf, tiff lub analogicznym), wraz ze skanami oświadczeń i zgody na przetwarzanie danych osobowych orazw wersji edytowalnej (odpowiednio w formacie doc, docx, odt).

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie grantu należy zapoznać się z Procedurami realizacji projektu grantowego „Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”, które zawierają szczegółowe informację dot. zasad przyznawania grantów, kryteriów oceny wniosków oraz wzór Umowy o powierzenie Grantu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc pod nr tel. ( 12) 422 06 36 w. 21.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Bezpieczny Dom – Moduł 2 PO WER”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

 

źr.: PCPR Limanowa