W piątek 26 czerwca 2020 r., w Starostwie Powiatowym w Limanowej, odbyła się XIII Sesja Rady Powiatu Limanowskiego. Radni zagłosowali za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu.

Po przyjęciu protokołu z XII Sesji Rady Powiatu, Starosta Limanowski Mieczysław Uryga przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie pomiędzy sesjami.

Jednym z pierwszych punktów obrad było rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Limanowskiego za 2019 r. Kierownicy i dyrektorzy wydziałów oraz jednostek organizacyjnych powiatu, przedstawili radnym obszary realizowanych zadań za rok 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu. Następnie odbyła się długa i wielowątkowa debata. Mieszkańcy nie skorzystali z możliwości wzięcia udziału w debacie nad raportem o stanie Powiatu Limanowskiego. Po zakończeniu dyskusji, Rada Powiatu Limanowskiego udzieliła Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

Na Sesje przybył Poseł na Sejm Patryk Wicher. Mówił o programach, dotacjach zarówno dla przedsiębiorców, samorządowców, jak i placówek medycznych. Zapewnił – możecie Państwo na nas liczyć w różnych aspektach (…) nie tylko w kontekście dofinansowania ale również zmian przepisów prawa.

Radni podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Limanowskiego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2019 rok, które to sprawozdanie wyczerpująco przedstawiła Skarbnik Powiatu Elżbieta Nastałek.

Najważniejszym punktem obrad Sesji było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Limanowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Punktem kulminacyjnym było zapoznanie się przez radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków oraz opinią dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Limanowskiego pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego za 2019 rok i przedstawiła Radzie Powiatu wniosek o udzieleniu Zarządowi absolutorium. Wykonanie budżetu zyskało też pozytywną opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Powiatu nad działalnością Zarządu. Udzielenie absolutorium oznacza, że budżet, w tym wydatki powiatu, realizowane były prawidłowo i nie budziły zastrzeżeń organów kontrolnych. Stanowi jednocześnie ocenę rzetelności pracy wydziałów i jednostek podległych powiatowi. Radni zagłosowali za udzieleniem Zarządowi Powiatu absolutorium.

Starosta Mieczysław Uryga złożył podziękowania – Serdecznie dziękuję w imieniu własnym i całego Zarządu Powiatu Limanowskiego za udzielone absolutorium, dziękuję również tym, którzy nie oddali pozytywnego głosu (…). Będziemy pracować tak, aby robić wszystko jak najlepiej, by wskaźniki były jak najlepsze. Starosta podziękował za pomoc, wszelkie wsparcie i pracę Skarbnikowi, Sekretarzowi, pracownikom, dyrektorom urzędu, dyrektorom jednostek – Bez was nie udałoby się tak pracować (…). Dołożymy wszelkich starań, aby Powiat w dalszym ciągu jak najlepiej się rozwijał – dodał Starosta.

W programie Sesji znalazła się również uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Limanowskiego, m.in. w zakresie zmian w limitach wydatków w związku z realizacją przedsięwzięć dotyczących Utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej, Rozwoju Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiecie Limanowskim oraz przebudowy drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała -Węglówka-Kasina Wielka w miejscowości Kasinka Mała, poprzez wykonanie chodnika wraz z oświetleniem ulicznym. Zmiany dotyczą również zwiększenia dotacji z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej w kwocie 116 900,00 złotych. W wydatkach bieżących planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej mieszczą się umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu.

Istotnym punktem obrad była uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego za rok 2019 – radni podjęli ją jednogłośnie. W sprawozdaniu dyrektor placówki Marcin Radzięta zapewnił, że ubiegły rok był bardzo dobry pod względem finansowym dla limanowskiego szpitala, dzięki czemu sytuacja placówki jest stabilna, jak podniósł – Rok 2019 zamknął się dodatnim wynikiem w wysokości 1 595 190 zł. Roczne przychody szpitala przekroczyły już 90 mln. zł i jest to spory budżet, zważywszy że nasze założenia w styczniu obejmowały plan szpitala będzie wynosił niecałe 83 mln. zł. Dyrektor zapewnił, że – kondycja szpitala również w zakresie przyszłych ewentualnych strat, które mogą wystąpić, jest komfortowa. Dyrektor odniósł się do przypadków innych szpitali w Małopolsce, które nie posiadają funduszu zapasowego. W swoim raporcie Marcin Radzięta pozytywnie ocenił również płynność finansową zarządzanej przez niego placówki oraz powiększający się rokrocznie od 2016 r majątek szpitala.

Obrady XIII Sesji Rady Powiatu Limanowskiego zakończyły wnioski i oświadczenia Radnych.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z obrad XIII Sesji Rady Powiatu.