Tarcza antykryzysowa

Z dniem 24 czerwca 2020 r. ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086), wprowadziła wiele zmian w zakresie udzielania wsparcia dla przedsiębiorców w okresie pandemii, określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Najważniejsze zmiany:

 1. Mikroprzedsiębiorcy, którzy otrzymali pożyczki na pokrycie bieżących potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej nie muszą składać wniosków o umorzenie. Umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu, jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
 2. Przedsiębiorcy składają wnioski o wsparcie do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, a nie jak dotychczas miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Środki otrzymane w ramach tarczy antykryzysowej nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej.
 4. Umowy o udzielenie wsparcia zawarte przed dniem wejścia w życie nowych przepisów ulegają zmianie z mocy prawa.
 5. O pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej mogą ubiegać się również organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. O dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników mogą ubiegać się również kościelne osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

W szczególności:

 1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników (Art. 15 zzb ustawy),
 • przedsiębiorca jest obowiązany do wykazania spadku obrotów gospodarczych w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 31 grudnia 2019 r. a nie jak do tej pory po dniu 01 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania,
 • dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, na podstawie danych dołączonych do wniosku zatrudniania pracowników objętych wnioskiem i wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenie społeczne,
 • przedsiębiorca, w celu otrzymania dofinansowania, nie ma już obowiązku składania comiesięcznego oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników. Przedsiębiorca jest natomiast obowiązany poinformować powiatowy urząd pracy w formie oświadczenia o każdej zmianie danych, co do zatrudniania pracowników objętych wnioskiem, mających wpływ na wysokość wypłacanego dofinansowania w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu (art. 15 zzb ust.7b),
 • oświadczenia przedsiębiorcy składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, co oznacza, że składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
 • obowiązek zwrotu dofinansowania, w przypadku nieutrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych wnioskiem, nie dotyczy przypadków rozwiązania umowy o pracę przez pracownika objętego umową o dofinansowanie oraz rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy tego pracownika w okresie, na który przyznane zostało dofinansowanie. W przypadku natomiast, gdy przedsiębiorca na miejsce tego pracownika zatrudni inna osobę, zostaje ona objęta umową, o której mowa wyżej.
 • nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników od dnia 24 czerwca 2020 r. odbywa się w sposób ciągły, a nie jak do tej pory wciągu
  14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy,
 • wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, a nie jak do tej pory ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników,
 • dofinansowanie, o którym mowa, nie podlega egzekucji sądowej ani administracyjnej, z wyjątkiem egzekucji prowadzonej na rzecz osób, na których wynagrodzenia i należne od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne to dofinansowanie zostało przekazane. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.
 1. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (Art. 15zzc) dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników,
 • przedsiębiorca jest obowiązany do wykazania spadku obrotów gospodarczych w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 31 grudnia 2019r. a nie jak do tej pory po dniu 01 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania,
 • wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, a nie jak do tej pory ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,
 • nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, od dnia 24 czerwca 2020 r. odbywa się w sposób ciągły, a nie jak do tej pory wciągu 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy,
 • dofinansowanie, o którym mowa, nie podlega egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.
 1. Jednorazowa pożyczka z Funduszu Pracy, na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy ( 15zzd ustawy).
 • wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, a nie jak do tej pory ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,
 • pożyczka wraz z odsetkami podlegać będzie umorzeniu z urzędu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres
  3 miesięcy od dnia jej udzielenia,
 • pożyczkobiorca nie będzie musiał składać dodatkowego wniosku o umorzenie pożyczki,
 • umowy o udzielenie pożyczki zawarte przed dniem wejścia w życie nowych przepisów ulegają zmianie z mocy prawa.
 1. Wsparcie dla organizacji pozarządowych ( 15zze ustawy) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.
 • organizacja pozarządowa jest obowiązana do wykazania spadku obrotów gospodarczych w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 31 grudnia 2019r. a nie jak do tej pory po dniu 01 stycznia 2020r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania,
 • dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, na podstawie danych dołączonych do wniosku,
 • organizacja pozarządowa, w celu otrzymania dofinansowania, nie ma już obowiązku składania comiesięcznego oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników. Organizacja jest natomiast obowiązana poinformować powiatowy urząd pracy w formie oświadczenia o każdej zmianie danych, mających wpływ na wysokość wypłacanego dofinansowania w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu,
 • oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, co oznacza, że składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
 • obowiązek zwrotu dofinansowania, w przypadku nieutrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych wnioskiem, nie dotyczy przypadków rozwiązania umowy o pracę przez pracownika objętego umową o dofinansowanie oraz rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy tego pracownika w okresie, na który przyznane zostało dofinansowanie. W przypadku natomiast, gdy organizacja na miejsce tego pracownika zatrudni inna osobę, zostaje ona objęta umową, o której mowa wyżej,
 • nabór wniosków o dofinansowanie od dnia 24 czerwca 2020 r. odbywa się w sposób ciągły, a nie jak do tej pory wciągu 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
 1. Wsparcie dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15 zze2);
 • kościelna osoba prawna działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz jej jednostka organizacyjna może uzyskać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne,
 • dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem, nie więcej jednak niż 70% minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.
 • wnioskodawca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres, na który zostało przyznane dofinansowanie,
 • wniosek składany jest do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy,
 • nabór wniosków odbywa się w sposób ciągły od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy
 • oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, co oznacza, że składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 • dofinansowanie nie podlega egzekucji sadowej ani administracyjnej.

Aktualnie Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej prowadzi nabór na wszystkie programy pomocowe, określone w ustawie tj. pożyczki i dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników.

Szczegóły dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców oraz niezbędne druki zamieszczone są na stronie www.limanowa.praca.gov.pl w zakładce Dla pracodawców i przedsiębiorców „Tarcza antykryzysowa COVID 19”

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Limanowej osobiście lub pod nr telefonu: 18/3337916 (pożyczki), 18/3337862 (dofinansowania) 18/3375 850 (sekretariat – centrala).