KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU WIEJSKIEGO POGORZANY – Z DNIA 08.06.2020r.

Po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranej w dniu 03.06.2020r. z wodociągu wiejskiego Pogorzany.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:

– jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym i fizycznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenia w wodzie dopuszczalnych wartości: mikrobiologicznych – ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22ºC oraz fizycznych: mętność i barwa

W dniu 08.06.2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 21/NHK/20 o zakazie użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Pogorzany do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).