W dniu 31 maja 2020 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowały 4343 osoby. W stosunku do kwietnia 2020 r. liczba ta wzrosła o 119 osób, natomiast w porównaniu do maja ubiegłego roku była wyższa o 583 osób. Większość osób bezrobotnych (90,2%) stanowiły osoby poprzednio pracujące, zwolnieni z przyczyn zakładu pracy to nieznaczny (8,4%) odsetek zarejestrowanych, 147 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 739 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (84,7%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

 • do 30 r.ż. – 1666 osób,
 • powyżej 50 r.ż. – 842 osoby,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 1051 osób,
 • niepełnosprawne – 147 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 5 osób,
 • długotrwale bezrobotne – 1761 osób

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 40,5% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 17,5% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 30 kwietnia 2020 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:

– w kraju 5,8% (wzrost o 0,4% w stosunku do marca 2020 r.)

– w województwie małopolskim 4,8% (wzrost o 0,5% w stosunku do miesiąca poprzedniego)

– w powiecie limanowskim 7,5% (wzrost o 0,6% w stosunku do miesiąca poprzedniego).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W maju br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 460 osób tj. o 79 mniej niż
w miesiącu poprzednim, z czego 86,3% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 341 osób (o 123 więcej niż przed miesiącem). Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (264 osób). Warto zwrócić uwagę, że 68,9% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.

Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w maju b.r. podjęły 82 osoby, w tym:

 • prace interwencyjne – 19 osób,
 • roboty publiczne – 2 osoby,
 • refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 20 osób,
 • w ramach bonu na zasiedlenie – 2 osoby,
 • w ramach bonu zatrudnieniowego – 3 osoby,
 • dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 3 osoby,
 • podjęcie działalności gospodarczej – 33 osoby.

Ponadto na staż skierowano 23 osoby, na szkolenie 2 osoby.

Spośród osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji: 2 osoby odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy,2 osoby nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy, 13 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 12 osób nabyło prawa emerytalne, rentowe lub prawo do świadczenia przedemerytalnego, 2 osoby osiągnęły wiek emerytalny, 21 osób zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy

W maju b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert 129 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej,
5 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2020 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystało łącznie 619 osób bezrobotnych, w tym skierowano do pracy:

 • 129 osób w ramach prac interwencyjnych,
 • 114 osób w ramach podjęcia działalności gospodarczej
 • 64 osoby w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • 19 osób w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
 • 25 osoby w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 9 osób w ramach robót publicznych,
 • 24 osoby poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 2 osoby w ramach refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30 roku,

Ponadto skierowano:

 • 147 osób na staż,
 • 86 osób na szkolenia zawodowe,

Od 1 kwietnia br. trwa ciągły nabór wniosków o niskoprocentową i podlegającą umorzeniu pożyczkę z Funduszu pracy dla mikroprzedsiębiorców. Szczegóły na platformie www.praca.gov.pl lub stronie internetowej PUP – www.limanowa.praca.gov.pl w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców” „Tarcza antykryzysowa COVID-19″ lub pod telefonem 18/3337916 lub 18/3375850.

Od 1 do 14 czerwca 2020 r. trwa III nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców w ramach art.15 zzb-zzf ustawy z dnia 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz.568).

Szczegóły na platformie www.praca.gov.pl lub stronie internetowej PUP – www.limanowa.praca.gov.pl w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców” „Tarcza antykryzysowa COVID-19″ lub pod telefonem 18/3337862 lub 18/3375850.

WSPARCIE UDZIELONE PRZEDSIĘBIORCOM W RAMACH TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ COVID-19 – stan na 05.06.2020 r.

1. LICZBA ZAREJESTROWANYCH WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ: 5 864
2. LICZBA PODPISANYCH UMÓW: 5 464
3. ŁĄCZNA KWOTA WYPŁACONYCH POŻYCZEK: 27 308 300,00 zł
4. LICZBA ZAREJESTROWANYCH WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ: 530
5. LICZBA PODPISANYCH UMÓW: 306 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 4 015 969,59 zł
6. LICZBA ZAREJESTROWANYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCY NIEZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW: 692
7. LICZBA PODPISANYCH UMÓW: 552 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 1 431 560 zł
8. LICZBA ZAREJESTROWANYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH: 6
9. LICZBA PODPISANYCH UMÓW: 3 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ:25 834,14 ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONEGO WSPARCIA W RAMACH TARCZY: 32 781 663,73 ZŁ