Logo LOT Powiatu Limanowskiego

Dzięki otrzymanej dotacji w wysokości 60 000 zł w powiecie limanowskim do końca roku 2020 powstanie nowy produkt związany z turystyką historyczną pn. Szlak Armii Krajowej na Ziemi Limanowskiej.

Dzięki realizacji projektu Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego stworzy nowy produkt turystyczny w postaci szlaku tematycznego promującego działalność Armii Krajowej na terenie Powiatu Limanowskiego.

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego planuje podjęcie współpracy z historykami specjalizującymi się w tej tematyce i opracowanie założeń szlaku i zawartości merytorycznej treści planowanych do promocji szlaku. W ramach prac nad nowym szlakiem opracowane zostanie logo szlaku, zatrudniony zostanie ekspert do przygotowania treści historycznych, którego zadaniem będzie zgromadzenie informacji archiwalnych, napisanie tekstów do przewodnika, do mapy, opracowanie przebiegu szlaku, wytypowanie miejsc na szlaku, przygotowanie treści turystycznych do szlaku.

Docelowo zostanie zinwentaryzowanych minimum 80 miejsc na terenie powiatu limanowskiego związanych z działalnością Armii Krajowej. Część miejsc jeszcze w tym roku zostanie oznakowanych specjalnie wykonanymi tablicami promującymi treści historyczne.

Wsparciem promocyjnym szlaku będą objęte mapy turystyczne planowane do wydania w nakładzie 2000 sztuk, przewodnik turystyczny w nakładzie 2000 sztuk.

W ramach promocji projektu zostanie wykonany mural w centrum Limanowej, który będzie promował projekt i tematykę niepodległościową zarówno wśród mieszkańców powiatu jak i turystów.

W kolejnych latach projekt będzie rozwijany, Lokalna Organizacja Turystyczna podejmie współpracę z działającymi już Stowarzyszeniami na terenie powiatu, które mocno promują tematykę AK na ziemi limanowskiej, materiały szlaku będą dystrybuowane wśród uczestników licznych inscenizacji, wycieczek historycznych, spacerów tematycznych, w których LOT będzie brał udział lub organizował.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert z turystyki pn. Małopolska Gościnna