Informujemy, że rozpoczynają się roboty drogowe na drodze powiatowej nr 1609K relacji Limanowa-Kamienica w miejscowości Stara Wieś i Roztoka. Prace związane są z położeniem nowej nawierzchni asfaltowej na pozostałym odcinku trasy Samochodowego Wyścigu Górskiego -Przełęcz pod Ostrą, o długości 3,6 km.

Planowane przedsięwzięcie realizowane jest w ramach zadania pn: „Remont drogi powiatowej nr 1609K Limanowianin in">Limanowa – Kamienica w km od 7+441 do km 11+018 w miejscowości Stara Wieś, Roztoka – Powiat Limanowski”. Zakres zadania obejmuje: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej drogi, likwidację miejscowych przełomów, zapadnięć, wzmocnienie pobocza wraz z częściowym utwardzeniem masą bitumiczną, remontem nawierzchni chodnika, wykonaniem przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem aktywnym znaku D-6 nad jezdnią zasilaną solarowo-hybrydowo, umiejscowieniem znaku aktywnego informacyjnego o prędkości tzw. radaru w m. Roztoka, regulację odwodnienia wzdłuż drogi.

Roboty przygotowawcze prowadzone będą przy zachowaniu ruchu wahadłowego. Na czas wykonania nawierzchni asfaltowej – ścieralnej na całej szerokości, odcinek drogi będzie zamknięty. Zostanie wyznaczony objazd drogami powiatowymi pomiędzy Zalesiem, a Limanową przez miejscowości: Młyńczyska, Jastrzębie, Łukowicę, Roztokę, Siekierczyną, Starą Wieś i odwrotnie.

O terminie czasowego zamknięcia drogi powiadomimy z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Zakończenie prac planowane jest do końca czerwca 2020r.

Mając na uwadze prowadzone roboty drogowe na krętym odcinku drogi oraz zaistniałe utrudnienie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożność w ruchu drogowym.

Przypominamy, że szacunkowa wartość inwestycji wynosi 2,1 mln zł. Wykonanie niniejszego zadania poprzedzone jest pozyskaniem przez Powiat Limanowski 60% dofinansowania do kosztów kwalifikowanych ze środków budżetu państwa w ramach programu pomocowego Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostały wkład finansowy stanowią środki Powiatu Limanowskiego.