12 października odbył się odbiór robót na drodze Potoki w miejscowości Skrzydlna, Wola Skrzydlańska. Zakres prac obejmował odcinek w km 0+500-0+780, w tym:

mechaniczne ścinanie poboczy, wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych, wyrównanie istniejącej podbudowy, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych, odbudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych oraz ręczne plantowanie powierzchni gruntu.

Całkowita wartość wykonanych prac wyniosła 116 193,18 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 30 000,00 zł.

autor publikacji: UG Dobra