Ogłoszenia

04.12.2023

4 grudzień 2023

Zatwierdzenie wyboru oferty na realizację zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu limanowskiego w 2024r.

 

W dniu 23 listopada 2023 r. Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Nr 1579/23 przez Zarząd Powiatu Limanowskiego z dnia 26 października 2023 r, kierując się kryteriami określonymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, zaopiniowała pozytywnie ofertę na realizację zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu limanowskiego w 2024 r. złożoną przez Stowarzyszenie „SURSUM CORDA”, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz.

Komisja stwierdziła, że do dnia 20 listopada 2023 r. do godz. 1200 wpłynęły 4 oferty.

Lista ocenianych ofert:

Nr ofertyNazwa ofertyAdres oferenta
1.Fundacja Inter VIVOSul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
2.Fundacja Rozwoju i Wsparcia „PASIEKA”pl. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
3.Stowarzyszenie SURSUM CORDAul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz
4.Fundacja COGNOSCOul. Henryka i Karola Czeczów 14/4, 30-798 Kraków

Komisja Konkursowa dokonała analizy ofert i ustaliła, że spełniły one wymagania formalne.
Oferta Nr 1 dotyczy wariantu 3 , oferta Nr 2 – wariantu 1 , oferta Nr 3 – wariantu 3 , oferta Nr 4 – wariantu 1.

Złożone oferty otrzymały następujące ilości punktów:

1) oferta Nr 1: Fundacja Inter VIVOS
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: 12,4 punktów na 30 możliwych do uzyskania.
punkty poradnictwa obywatelskiego: 13,2 punktów na 30 możliwych do uzyskania.
2) oferta Nr 2 Fundacja rozwoju i wsparcia Pasieka:
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: 11 punktów na 30 możliwych do uzyskania,
3) oferta Nr 3 Stowarzyszenie SURSUM CORDA:
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: 30 punktów na 30 możliwych do uzyskania,
punkty poradnictwa obywatelskiego: 29,6 punktów na 30 możliwych do uzyskania.
4) oferta Nr 4: Fundacja Cognosco
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: 23 punktów na 30 możliwych do uzyskania.

30 listopada 2023 r. Zarząd Powiatu Limanowskiego zatwierdził protokół z posiedzenia Komisji oraz wybrał ofertę złożoną przez Stowarzyszenie „SURSUM CORDA”, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz.