IKONKA INFORMACJI
Informacje

23.03.2023

IKONKA INFORMACJI

Starosta Limanowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie miejscowości Zamieście, gm. Tymbark, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 426/4, o powierzchni 0,02 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na niej gazociągu średniego ciśnienia PE dn63 PN 0,5 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz strefą kontrolowaną, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do punktów gazowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na dz. ew. nr 456, 427, obręb ewidencyjny Zamieście, jednostka ewidencyjna gmina Tymbark”.

TREŚĆ ZAWIADOMIENIA