Informacje / Kultura / Środowisko / Turystyka

18.11.2022

Województwo Małopolskie ogłosiło nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego w ramach nowej edycji konkursu „Ochrona zabytków Małopolski 2023”.

Wnioski o dotacje należy wypełniać elektronicznie w generatorze wniosków na stronie internetowej www.dziedzictwo.malopolska.pl. Wydruk wygenerowanej i podpisanej wersji wniosku, należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie do 15 grudnia 2022 roku do godz. 16.00.

O terminowym złożeniu wniosku decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania pocztowego).

O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, jeżeli posiadanie to oparte jest o tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

Zadania, na realizację których może być udzielona dotacja z budżetu województwa małopolskiego obejmują:

 1. przedsięwzięcia, które polegają na prowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, będących:
  • układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi;
  • dziełami architektury i budownictwa;
  • dziełami budownictwa obronnego;
  • obiektami dawnego przemysłu;
  • zabytkowymi cmentarzami;
  • miejscami upamiętniającymi wybitne osoby i wydarzenia historyczne,
 2. prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków ruchomych, wpisanych do rejestru zabytków;
 3. badania konserwatorskie lub architektoniczne substancji zabytkowej.

Do konkursu mogą być składane wnioski na realizację zadań, które będą się rozpoczynać nie wcześniej niż 1 stycznia, a kończyć będą się nie później niż 31 grudnia w roku, w którym zostanie przyznana dotacja i zadanie będzie realizowane.

W 2022 roku dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane objęły 108 zadań, w tym prace budowlane obiektów zabytkowych (wzmocnienia i izolacje fundamentów, konstrukcji ścian, konserwacje więźb dachowych, wymiany pokrycia dachów), renowacje ruchomości (obrazów, polichromii, ołtarzy, ambon, rzeźb, kapliczek przydrożnych) oraz prowadzenie badań, przygotowanie projektów i dokumentacji konserwatorskich. Wśród beneficjentów znalazły się parafie, zgromadzenia i klasztory, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby prywatne.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu „Ochrona zabytków Małopolski”

Ogłoszenie o naborze wniosków w Biuletynie Informacji Publicznej

Wzór_wniosku_o_dotacje

Wzory_klauzul_informacyjnych

Wzór_tablicy_informacyjnej

Elektroniczny generator wniosków o dotacje na prace konserwatorskie zabytków