Znak informacja. Niebiski okrąg z białą literą "i" w środku.
Informacje / Ogłoszenia

24.06.2022

Znak informacja. Niebiski okrąg z białą literą "i" w środku.

Starosta Limanowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2021, poz. 735 ze. zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania z wniosku Spółki P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jonasza Odrzywołka, w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Stara Wieś gm. Limanowa, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2450/1 o powierzchni 0,14 ha, w celu zapewnienia dojazdu na wybudowanie urządzeń łączności publicznej na działce ewidencyjnej nr 2440/2, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play o nr LIM7011D wraz z wewnętrzną linią zasilającą”.

Zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, informacja o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym została zamieszczona w dniu 20 kwietnia 2022 r. na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Limanowa.

W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia w/w informacji nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, co skutkuje wszczęciem niniejszego postępowania.

Jednocześnie na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, uprzejmie zawiadamiam, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i całym zebranym materiałem dowodowym.

Dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9 budynek C II piętro pokój nr 224 w godzinach w godzinach od 730 do 1530.

Powyższe zawiadomienie podlega wywieszeniu na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Limanowa.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, ogłoszenie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od 24 czerwca 2022 r.

 

OGŁOSZENIE (dokument docx. 24.06)