Informacja - tekst
Informacje / Ogłoszenia

23.06.2022

Informacja - tekst

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe do składu komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych”.

Członkami komisji konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych” mogą być osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają kryteria wyszczególnione w dołączonym załączniku nr 2 do uchwały nr 1185/22 Zarządu Powiatu Limanowskiego.

OGŁOSZENIE-nabór do komisji konkursowej

zał nr.1 do ogłoszenia o naborze do komisji- Formularz

Zgłoszenia należy przesłać lub złożyć w powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowianin in">Limanowa w terminie do dnia 30.06.2022 r.